Warunki i zasady

 

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ogłosiło, że nie wiadomo dokładnie jak długo koronawirus SARS-CoV-2 może przetrwać na powierzchni, ale szacuje się, że mógłby przetrwać kilka dni w danym środowisku. Szacunki te opierają się na powiązaniu z okresem życia innych wirusów z rodziny koronawirusów, które powodowały epidemie, takie jak SARS-COV i MERS-COV, które przeżywają średnio na różnych powierzchniach ponad 48 godzin w temperaturze otoczenia około 20 stopni Celsjusza.

Zgodnie z zaleceniami organów opieki zdrowotnej, eliminacja zarazków, brudu i zanieczyszczeń z powierzchni zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Z uwagi na tę hipotezę dotyczącą żywotności nowego rodzaju koronawirusa na powierzchniach oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi postępowania społecznego odpowiedzialnego za zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) wydanymi przez rumuńskie Ministerstwo Zdrowia, Frisbo e-fulfillment S.A. postanowiło umyć wszystkie produkty przed ich wyjazdem do magazynów naszych partnerów oraz przed ich dostawą do klienta końcowego (zarówno dla fazy odbioru produktu, jak i dla fazy zwrotu). Z tego powodu, przez cały czas trwania stanu wyjątkowego, wszystkie warunki przejmowania produktów, określonych zarówno w umowie o świadczenie usług, jak również w OGÓLNYCH WARUNKACH I ZASADACH, KTÓRE SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG (warunki te można znaleźć na stronie www.frisbo.ro), zostaną unieważnione ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne populacji, na które wpływ ma rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, na okres 96 godzin, w celu wyczyszczenia wszystkich towarów.

 

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY UZNAWANE ZA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

ZWAŻYWSZY, że SC Frisbo Efulfillment SA opracowało kompleksową usługę i platformę realizacji usług, która jest zdefiniowana jako usługa, w ramach której operator przejmuje cały proces realizacji zamówienia w imieniu sklepu internetowego, od magazynowania, przyjmowania zamówień, pakowania i dostawy, z wykorzystaniem zarządzania zamówieniami opartego w chmurze, przez raportowanie i śledzenie zamówień;

ZWAŻYWSZY, że Sprzedawca chce przeliczyć swoje pośrednie koszty operacyjne wynikające z takich operacji, jak magazynowanie, przyjmowanie zamówień, zarządzanie towarami, fakturowanie, pakowanie i przygotowanie do dostawy, w koszty bezpośrednie związane z liczbą zrealizowanych zamówień i ilością towarów w magazynie, biorąc pod uwagę, że Sprzedawca prowadzi sprzedaż bezpośrednią lub internetową za pośrednictwem własnej platformy lub platform innych usługodawców internetowych;

ZWAŻYWSZY, że zgodnie z warunkami określonymi w umowie o świadczenie usług (stworzonej i wcielonej w życie przez i pomiędzy Frisbo a Sprzedawcą) oraz w niniejszych ogólnych warunkach dołączonych do umowy o świadczenie usług, Sprzedawca potwierdził i jest skłonny przyznać SC Frisbo Efulfillment SA prawa do świadczenia realizacji usług, bezpośrednio lub za sprawą partnera zewnętrznego, a Frisbo ma prawo do przechowywania Produktów w pomieszczeniach innych niż w tych należących do niego.

DLATEGO TEŻ biorąc pod uwagę zawarte w niniejszym dokumencie obietnice i klauzule, oraz w związku z wszystkimi innymi dobrymi i wartościowymi okolicznościami, których otrzymanie i wystarczalność zostały niniejszym potwierdzone przez Sprzedawcę i SC Frisbo Efulfillment SA, Sprzedawca potwierdza, że niniejsze warunki w pełni odzwierciedlają całą jego wolę i wyraża zgodę na związanie się nimi przy wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, przy czym strony rozumieją i uzgadniają, że to ogólne warunki i zasady stanowią integralną część umowy o świadczenie usług. Podpisując umowę o świadczenie usług, strony potwierdzają pełną, wyraźną i jednoznaczną akceptację niniejszych ogólnych warunków i zasad związanych z umową o świadczenie usług.

DEFINICJE

Frisbo: SC Frisbo Efulfillment SA, z siedzibą po adresem: hrabstwo Braszów, miasto Braszów, ul. 15 Noiembrie, 38, ap.1, e-mail: laura.frincu@frisbo.com, zarejestrowana w Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov (Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Braszowie), pod numerem rejestracyjnym spółki J8/1447/2013, numerem VAT RO32302244, numerem konta IBAN RO59BRDE080SV20687880800 otwartego w BRD Braszów, reprezentowana przez Pana Bogdana COLCERIU, działającego jako Prezes Zarządu;

Sprzedawca: Osoba prawna lub dowolny podmiot prawny, który korzysta z usług związanych z realizacją usług świadczonych przez Frisbo na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z Frisbo;

Umowa: Umowa prawna, której integralną część stanowią niniejsze ogólne warunki i zasady, a także wszelkie załączniki i uzupełnienia regulujące stosunek umowny między Frisbo a Sprzedawcą dotyczące usług realizacji świadczonych przez Frisbo na rzecz Sprzedawcy w zamian za Opłatę, udzielając Sprzedawcy dostępu do tych usług za pośrednictwem aplikacji Frisbo, zgodnie z warunkami umowy prawnej i niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Zasadami;

Produkty: Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży, z której korzysta Sprzedawca;

Aplikacja Frisbo: Aplikacja korzystająca z systemów zarządzania w chmurze, za sprawą których Frisbo zapewnia Sprzedającemu dostęp do usług związanych z realizacją usług, które obejmują między innymi następujące operacje: przechowywanie Produktów będących własnością i sprzedawanych przez Sprzedawcę, zarządzanie Produktami, przyjmowanie zamówień z internetowej platformy sprzedaży używanej przez Sprzedawcę, fakturowanie Produktów w imieniu Sprzedawcy, pakowanie i przygotowanie do dostawy każdego zamówienia oraz realizacja zamówień w imieniu sklepu internetowego używanego przez Sprzedawcę. Uznaje się, że aplikacja Frisbo obejmuje dowolną Wtyczkę/Moduł opracowany przez Frisbo w celu połączenia sklepów internetowych z jego usługami.

Klient: Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca adresatem zamówienia złożonego przez Sprzedawcę w aplikacji Frisbo.

Zamówienie: Żądanie wysłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Aplikacji Frisbo dotyczące przygotowania dostawy do Klienta Produktów Sprzedawcy przechowywanych w magazynach Frisbo.  

Zamówienie Przechowania: Żądanie wysłane przez Sprzedawcę do Frisbo (przez Aplikację Frisbo), w którym Frisbo jest poinstruowane, aby rozpocząć realizację usługi, w ramach której Sprzedawca przekaże Frisbo kody oraz oznaczenia Produktów podlegających zamówieniu do przechowania, ilość, datę, adres i harmonogram dostawy, jak również wszelkie inne żądania/informacje wymagane przez Frisbo celem realizacji Umowy.

 • 1. PRZECHOWYWANIE PRODUKTU. ZAMÓWIENIA. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY I FRISBO

1.1. Każda osoba fizyczna lub prawna lub jakakolwiek inna osoba prawna, która chce skorzystać z usług realizowanych przez Frisbo, może nawiązać relacje biznesowe z Frisbo po podpisaniu umowy o świadczenie usług i zakończeniu procesu rejestracji na platformie Frisbo. W celu rejestracji osoba fizyczna/prawna/podmiot prawny musi utworzyć konto/poprosić Frisbo o utworzenie konta w jego imieniu na Platformie Internetowej Frisbo, wypełnić wymagane informacje i przesłać dokumenty wymagane do rejestracji, przesłać katalog Produktów oraz ich atrybuty (w tym między innymi rodzaj produktu, rozmiar, wagę itp.). Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że informacje i dokumenty udostępnione Frisbo podczas procesu rejestracji są aktualne, dokładne i kompletne.

Następnie Sprzedawca wyśle do Frisbo zamówienie do przechowania, instruując, aby Frisbo rozpoczęło realizację usługi, wskazując kody i oznaczenia Produktów podlegających zamówieniu przechowania, ilość, datę, adres i harmonogram dostaw, a także wszelkie inne dodatkowe żądania/informacje wymagane przez Frisbo w celu realizacji Umowy ("Zamówienie Przechowania").

1.2. W ciągu 48 (czterdziestu osiem) godzin roboczych po złożeniu Zamówienia Przechowania, Frisbo zobowiązuje się do potwierdzenia (pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy internetowej Frisbo) zamówienia przechowywania i przejęcia Produktu oraz miejsca (województwo, miejscowość, adres), gdzie Produkty będą przechowywane. Każde Zamówienie Przechowywania, które nie zawiera informacji określonych w poprzednim akapicie, nie zostanie potwierdzone w wyznaczonym terminie i może zostać odrzucone lub częściowo zaakceptowane przez Frisbo. Tak więc odbiór musi zostać z góry zakomunikowany i ogłoszony przez Klienta w ciągu minimum 2 (dwóch) dni roboczych.

1.3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty związane z każdym Zamówieniem Przechowywania, w terminie oraz w ilościach potwierdzonych przez Frisbo, zgodnie z przyjętym Zamówieniem Przechowywania, w miejscu przechowywania przekazanym przez Frisbo w zawiadomieniu o otrzymaniu zamówienia lub w odpowiedzi generowanej automatycznie przez platformę internetową Frisbo.

1.4. Strony zobowiązują się do spełnienia i rozumieją, że ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie następujących obowiązków dotyczących przechowywania, przeładunku, przejęcia i dostawy Produktów do klientów końcowych oraz przetwarzania zwrotów od klientów końcowych w następujący sposób:

 1. Niniejszym Frisbo zobowiązuje się:
 2. a) do przetwarzania zamówienia Produktów Sprzedawcy w jego imieniu,
 3. b) do przechowywania Produktów Sprzedawcy na warunkach określonych w niniejszej Umowie,
 4. c) do przetwarzania Zamówień Sprzedawcy za pośrednictwem własnych systemów opartych na chmurze w celu zarządzania zamówieniami, rejestracji, przetwarzania, raportowania i śledzenia.
 5. d) do rozpoczęcia przyjmowania zamówień złożonych przez klienta końcowego i przygotowania paczek do dostarczenia w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin roboczych po przejęciu towarów od Sprzedawcy, a Sprzedawca rozumie, że taki czas jest wymagany na przyjęcie i umieszczenie produktów na półce w magazynie. Ten limit czasowy jest akceptowany przez Frisbo tylko dla zamówień na maksymalnie 800 produktów (maksymalnie 50 jednostek magazynowych), pod warunkiem, że Produkty mają w momencie przejęcia etykiety wskazujące konkretne kody uprzednio podane w Zamówieniu Przechowywania. Strony zgadzają się, że w przypadku, gdy Frisbo nie może przeprowadzić standardowego przejęcia Produktów Sprzedającego z powodu braku kodów kreskowych wymaganych przez Frisbo (lub innego rodzaju kodu wymaganego przez Frisbo) lub w przypadku dodatkowych ilości wysłanych przez Frisbo co stanowi inwentaryzację, pobierana jest opłata według stawki 10 eurocentów za sztukę produktu.
 6. e) do przyjmowania Zamówień i wystawiania faktur w imieniu Sprzedającego (jeżeli Sprzedawca tak postanowił), w celu przeprowadzenia operacji odbioru i pakowania, wystawienia lotniczych listów przewozowych (dokumentów przewozowych) i przygotowania Produktów do odbioru paczki/paczek przez firmę kurierską w celu dostarczenia ich do klienta końcowego. Aby Frisbo mogła wykonać usługę fakturowania w imieniu Sprzedającego, Sprzedawca upoważni Frisbo i przekaże mu wszystkie niezbędne informacje określone w ustawodawstwie krajowym dotyczącym procesu fakturowania.
 7. f) umożliwienia Sprzedawcy dostępu do swego systemu raportowania w chmurze za pomocą nazwy użytkownika i hasła otrzymanych po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług, co umożliwi Sprzedającemu przeglądanie liczby Zamówień i zapasów. Zapasy są aktualizowane minimum raz na 24 godziny.
 8. g) w zależności od miesięcznego wolumenu zamówień przyjętych i zrealizowanych przez Frisbo, Frisbo obliczy i zafakturuje Sprzedającemu cenę za usługi realizacji zgodnie z Cennikiem w Załączniku 1 do Umowy o Świadczenie Usług podpisanej przez strony, których te Ogólne Warunki i Zasady stanowią integralną część.
 9. h) do pracy w normalnych dniach roboczych, od 09:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Frisbo przygotuje się do dostawy zamówień internetowych Sprzedawcy zarejestrowanych w dni robocze do 15:00 przed końcem dnia. Termin ten jest honorowany przez Frisbo tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: zamówienia muszą być automatycznie przyjmowane (integracja wtyczki lub interfejsu API) przez system raportowania w chmurze udostępniony Sprzedawcy przez Frisbo i tylko wtedy, gdy Frisbo zapewnia transport tych Produktów do klienta końcowego. Zamówienia złożone w soboty i niedziele, a także w święta państwowe lub dni wolne od pracy będą przetwarzane i przekazywane kurierowi do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. Warunki te dotyczą standardowych zamówień online do 10 produktów oznaczonych etykietami z kodami kreskowymi, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Sprzedawcę w aplikacji Frisbo. W przypadku większych zamówień strony uzgodnią i ustalą w umowie terminy przygotowania zamówienia. Niniejsze warunki nie dotyczą produktów, które nie są oznakowane zgodnie z zamówieniem Sprzedawcy. Ponadto Frisbo nie będzie przetwarzać zamówień podczas dokonywania inwentaryzacji produktów Sprzedawcy.

Zamówienia nieprawidłowo dostarczone z winy Frisbo nie będą uznawane za kwalifikujące się do rozliczenia przez Sprzedawcę, a Frisbo nie uwzględni ich na fakturze. W przypadku zamówień dostarczonych na niewłaściwy adres z winy Frisbo koszty zwrotu i ponownej wysyłki ponosi Frisbo.

 1. i) do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na całą wartość Produktów Sprzedającego przechowywanych w swoich magazynach. W takim przypadku "cała wartość nabycia" oznacza wartość nabycia Produktów (faktura będzie służyć jako dokument uzupełniający w przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego). Jeżeli wartość składki ubezpieczeniowej jest wyższa niż 3% rocznej wartości świadczonych usług, nadwyżkę można zwrócić Sprzedającemu. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Frisbo wykorzysta otrzymaną kwotę jako odszkodowanie w celu zabezpieczenia (w zakresie wartości polisy ubezpieczeniowej) Sprzedawcy do wysokości poniesionej straty. "Kwota poniesionej straty" oznacza wartość nabycia (faktura będzie służyć jako dokument uzupełniający w przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego).
 2. j) do otrzymania Produktów (koszty rozładunku i przechowywania produktu ponosi Frisbo) od Sprzedawcy, pod warunkiem, że Sprzedawca zawsze przestrzega danych zawartych w potwierdzonym Zamówieniu, terminów, harmonogramów rozładunku na magazynach Frisbo, uzgodnionych adresów dostawy, ilości, rodzaju i jakości Produktów otrzymanych od Sprzedawcy, załadunku i struktury ułożenia na paletach. Koszty transportu do miejsca dostawy wskazanego przez Frisbo ponosi wyłącznie Sprzedawca.
 3. k) Frisbo niniejszym oświadcza i gwarantuje, że w dowolnym momencie zapasy zgłoszone w Aplikacji Frisbo są zgodne z zapasami fizycznymi istniejącymi w magazynach, co stanowi wartość księgową. Jeśli jednak Sprzedawca zażąda inwentaryzacji fizycznej, Frisbo przeprowadzi inwentaryzację w terminach wspólnie uzgodnionych przez obie strony. Sprzedawca rozumie i akceptuje fakt, że wszelkie wymagane w ten sposób inwentaryzacje fizyczne zostaną zafakturowane jako zamówienie, bez brania pod uwagi wagi produktów. Podczas inwentaryzacji obowiązki Frisbo związane z przetwarzaniem zamówień i przygotowaniem paczek do dostawy zostaną zawieszone. Wszelkie rozbieżności w zapasach magazynowych, które można przypisać Frisbo, będą pokrywane przez Frisbo do wartości nabycia potwierdzonej przez Sprzedawcę na podstawie raportu z inwentaryzacji i faktury podatkowej wystawionej przez Sprzedawcę, w ciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych od wystawienia odpowiedniej faktury.
 4. m) Od momentu przejęcia Produktów od Sprzedawcy, Frisbo zapewnia przechowanie Produktów i podejmuje wszelkie odpowiednie środki, aby zapobiec pogorszeniu się ich stanu/przeróbkom/degradacji/zniszczeniu /zaginięciu/utracie. Ponadto Frisbo zobowiązuje się nie rozporządzać/obciążać/deklarować ani ustanawiać żadnej innej opłaty lub obciążać w jakikolwiek sposób Produktów objętych Umową. Frisbo rozumie i zgadza się, że podpisując niniejszą Umowę, nie nabywa żadnego tytułu ani żadnego innego prawa w odniesieniu do Produktów Sprzedawcy, chyba że niniejsze postanowienie stanowi inaczej. Jednakże Frisbo nie może zagwarantować Sprzedającemu, że Produkty nie zostaną naturalnie zmienione w magazynach, a Sprzedawca rozumie, oświadcza i gwarantuje Frisbo, że nie będzie mógł dochodzić żadnej rekompensaty (jakiejkolwiek natury) za Produkty, które uległy naturalnej degradacji;
 5. n) Frisbo niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wszelkich faktycznych lub formalnych problemach wynikłych w wyniku zaniedbań osób trzecich w związku z Produktami przejętymi od Sprzedawcy i podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich zabezpieczenia i ograniczenia strat;
 6. Niniejszym Sprzedawca zobowiązuje się:
 7. a) dostarczyć do Frisbo Zamówienia Przechowania na co najmniej 48 godzin przed dostawą nowych zapasów Produktów (zgodnie z Zamówieniem Przechowania). W przypadku niedotrzymania tego terminu Sprzedawca będzie musiał uiścić dodatkową opłatę w wysokości 30 EUR + VAT / na zamówienie. Do celów związanych z przechowywaniem Produktu i przygotowywaniem zamówień na dostawę do Klientów Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Frisbo wszystkie materiały niezbędne do przechowywania i przygotowania zamówień pod dostawę. Materiały takie obejmują między innymi (w zależności od specyfikacji wymaganych przez Frisbo) dokumenty, zdjęcia, informacje, parametry techniczne i specyfikacje Produktów itp., wymagane do dokumentacji i obsługi Produktów w magazynie. Materiały zostaną przygotowane w formacie określonym przez Frisbo w celu prawidłowego i należytego obchodzenia się z Produktami za pośrednictwem Frisbo. Każdy Produkt dostarczony z zamiarem zarządzania i obsługi przez Frisbo, bez udostępnienia przez Sprzedawcę niezbędnych materiałów wymaganych przez Frisbo, zostanie zaakceptowany tylko za dalszą zgodą Frisbo.
 8. b) do przesłania, przed złożeniem Zamówienia Przechowania i każdorazowo, gdy nastąpią zmiany, szczegółowych informacji dla każdego Produktu/kategorii Produktów/modelu, które Frisbo musi znać do celów wykonywanej pracy i operacji, które musi wykonać w związku z przechowywaniem i obsługą Produktów. W związku z tym Sprzedawca dostarczy niezbędne informacje dotyczące przechowywania, przeładunku, transportu przy użyciu sprzętu do załadunku, marketingu i konserwacji; w odniesieniu do każdej jednostki SKU (jednostki magazynowej) przekaże wolumen i wagę dla każdego rodzaju produktu, aby firma Frisbo mogła wystawić fakturę oraz list przewozowy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe przechowywanie Produktów przez Frisbo;
 9. c) do przekazania Produktów Frisbo, przestrzegając specyfikacji producenta obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia, a także wymogów bezpieczeństwa, zgodności, jakości i pakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami rumuńskimi i europejskimi. Frisbo przygotuje Produkty do dostarczenia do klientów końcowych w taki sam sposób, w jaki zostały otrzymane (w zakresie, w jakim jest to możliwe, biorąc pod uwagę specyfikację Produktu i sposób jego pakowania).
 10. d) do powiadomienia firm kurierskich lub innych przewoźników o ich obowiązku załadowania paczek, które mają być dostarczone do klientów końcowych w magazynach Frisbo tylko do godziny 17:00, w przypadku, gdy dostawa odbywa się na podstawie umowy zawartej bezpośrednio między Sprzedawcą a firmą kurierską lub innym przewoźnikiem.
 11. e) Pomiar, obsługa, załadunek, wysyłka i transport Produktów do miejsca dostawy wskazanego przez Frisbo zostanie wykonane przez Sprzedawcę na jego koszt.

1.5. W celu spełnienia obowiązków określonych w punkcie 2.4 Sprzedawca gwarantuje, że Produkty wysłane do przechowywania spełniają następujące warunki:

 • Produkty są dostarczane w opakowaniach zapewniających ich nienaruszalność/sztywność podczas transportu, przeładunku i przechowywania;
 •   dla każdej jednostki SKU (jednostki magazynowej) Sprzedawca musi podać wolumen i wagę każdego produktu;
 • Produkty są dostarczane w opakowaniach zapewniających ich nienaruszalność/sztywność podczas transportu, przeładunku i przechowywania (polistyren, folia). Produkty zostaną dostarczone w opakowaniach zgodnych z dobrymi standardami użytkowania i jakości.

 

 • 2. PRZEJĘCIE PRODUKTU W MIEJSCACH PRZECHOWYWANIA

2.1. Odbiór ilości produktów objętych każdym zamówieniem zostanie dokonany przez przedstawicieli Frisbo w czasie i miejscu dostawy określonym w potwierdzonym Zamówieniu Przechowania, po sprawdzeniu zgodności z wymogami określonymi w Zamówieniu, a wszelkie rozbieżności ilościowe powinny zostać przedstawione Sprzedawcy.

2.2. Biorąc pod uwagę, że dostarczone Produkty są akceptowane przez Frisbo wyłącznie w celu ich przechowywania i przygotowania do dostawy do klientów końcowych, Strony zgadzają się, że akceptacja w odniesieniu do jakości Produktów zostanie dokonana na warunkach określonych w sekcji 3.1. i będzie ograniczona do widocznych wad na opakowaniu (największe opakowanie, w którym Produkty zostały dostarczone).

2.3. Widoczne wady Produktów lub braki ilościowe, których nie można było ustalić w momencie odbioru, zostaną w odpowiednim czasie przekazane do Sprzedawcy, zaraz po tym jak i jeśli w ogóle zostaną wykryte.

2.4. Prawo własności do Produktów przekazanych Frisbo przez Sprzedawcę pozostanie własnością Sprzedawcy. Ryzyko zniszczenia, zaginięcia, utraty lub przypadkowej utraty Produktów objętych niniejszą Umową przechodzi od Sprzedawcy na Frisbo w momencie ich przejęcia przez Frisbo, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między stronami i sekcją 2.1 lub gdziekolwiek indziej za porozumieniem obu stron.

 • 3. ODMOWA DOSTAWY I ZWROTU PRODUKTÓW W MIEJSCACH PRZECHOWYWANIA

3.1. Po przyjęciu dostawy lub w terminie określonym w punkcie 3.3. Frisbo może stwierdzić, że:

 •   Jakość produktu i/lub opakowania nie jest zgodna ze specyfikacjami dostarczonymi do Frisbo;
 •     Kod Produktów nie jest identyczny z kodem produktu w Zamówieniu Sprzedającego lub z kodem uzgodnionym przez strony;
 •     Produkty i/lub opakowania są uszkodzone;
 •     Dostarczone zostały produkty inne niż określone w zamówieniu zatwierdzonym przez Frisbo;
 •     Produkty nie zostały dostarczone w ilości określonej w Zamówieniu zatwierdzonym przez Frisbo;
 •     Produkty nie zostały dostarczone w czasie i/lub miejscu określonym w Zamówieniu zatwierdzonym przez Frisbo;
 •   Produkty nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi transportu i marketingu;
 •     Produkty zostały zakazane przez odpowiednie władze;
 •     Wystąpiły inne przypadki rozważane w niniejszych ogólnych warunkach umowy o świadczenie usług lub przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie rumuńskim i europejskim.

3.2. Jeżeli Frisbo powiadomi Sprzedawcę, przy okazji przyjęcia produktów w odniesieniu do ich ilości lub w terminie określonym w punkcie 3.3, o jednej lub więcej sytuacji, o których mowa w punkcie 4.1., Frisbo będzie miała następujące możliwości:

 •     odmówić dostawy Zamówienia i zwrócić Produkty na koszt Sprzedawcy;
 •     częściowo przyjąć Produkty, jeśli dostarczona zostanie ilość mniejsza niż określona w Zamówieniu lub niektóre produkty nie są zgodne z Zamówieniem

3.3. We wszystkich przypadkach wymienionych powyżej, w przypadku odmowy przyjęcia dostawy Produktów, koszty przyjęcia i wysyłki Produktów ponosi Sprzedawca. Frisbo przygotuje Produkty do zwrotu i powiadomi Sprzedawcę, pocztą elektroniczną lub innymi środkami komunikacji uzgodnionymi przez Strony, o stanie zapasów Produktów do zwrotu oraz poda miejsce, w którym Sprzedawca ma odebrać zwrócone Produkty. Sprzedawca będzie zobowiązany do zorganizowania transportu zwracanych Produktów, na swój koszt, w ciągu jednego dnia roboczego (od otrzymania powiadomienia od Frisbo).

3.4. Jeśli po otrzymaniu powiadomienia od Frisbo Sprzedawca odmówi przejęcia/spóźnia się z odbiorem zwróconych Produktów, Frisbo będzie uprawnione do przechowywania Produktów na koszt Sprzedawcy, a wszelkie koszty związane z przechowywaniem poniesie Sprzedawca.

3.5. Sprzedawca dostarczy Produkty z opcją zwrotu, co oznacza, że Frisbo będzie mieć możliwość zwrotu wszystkich niezgodnych Produktów, jeżeli nie będą one zgodne z Zamówieniem i/lub z Ogólnymi Warunkami i Zasadami Umowy o Świadczenie Usług i/lub z obowiązującym ustawodawstwem.

3.6.Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek organy nadzorcze nałożą ograniczenia na przechowywanie Produktów przez Frisbo, Sprzedawca zobowiązuje się zaakceptować zwrot danych Produktów z powodu takich ograniczeń, w ciągu maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Frisbo.

3.7. Jeśli zwrot Produktów jest zabroniony lub ograniczony przez prawo i/lub Sprzedawca odmawia przejęcia Produktów, Frisbo dołoży starań, aby Produkty zostały zniszczone, a wszystkie koszty poniesione w tym procesie zostaną przeniesione na Sprzedawcę. W związku z tym Frisbo prześle Sprzedającemu powiadomienie zawierające oznaczenie Produktu, ilość i przyczynę zniszczenia Produktów, na 5 (pięć) dni roboczych przed procesem zniszczenia. Koszty poniesione w związku z niszczeniem Produktów zostaną zwrócone do Frisbo w ciągu 3 (trzech) dni.

3.8. Frisbo nie ponosi ani nie poniesie żadnych kosztów wymienionych w tej sekcji: kosztów poniesionych w związku z pakowaniem, transportem, ubezpieczeniem transportowym, kosztami podróży personelu towarzyszącego Produktom, obsługą poza obiektami magazynowymi, odprawą celną oraz opłat, dodatkowych obciążeń, podatków akcyzowych, zniszczeń łatwo psujących się towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (jeżeli istnieją), oraz w związku z każdą sytuacją wymienioną w punkcie 4.7 lub w innym miejscu umowy itp. Jeśli Klient z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub złożyć wniosek o zwrot Produktów, Frisbo nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez klienta na zwrócone Produkty w ramach limitu czasu określonego w tym celu w obowiązujących regulaminach i koszty takie spoczywają wyłącznie na Sprzedawcy.

 • 4. ZGODNOŚĆ PRODUKTU. GWARANCJA

4.1. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec klientów końcowych za wszelkie niezgodności Produktów stwierdzone przez klientów, którzy kupują Produkty na platformach sprzedażowych. Gwarancje na Produkty są wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy.

4.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Frisbo, a także wobec wszelkich osób trzecich, w tym między innymi stowarzyszeń konsumentów, organów kontrolnych, władz, klientów itp. za wszelkie działania i/lub szkody, które mogą zostać im wyrządzone w wyniku braku zgodności lub wad Produktów.

4.3. W przypadku nałożenia jakichkolwiek sankcji na Frisbo (w stosownych przypadkach) przez właściwe organy, w tym w wyniku działań prawnych wszczętych przeciwko Sprzedającemu w związku z nieprzestrzeganiem przez niego przepisów prawnych dotyczących marketingu Produktów, w odniesieniu do Produktów dostarczonych do Frisbo w celu przechowania, Sprzedawca zobowiązuje się do całkowitego zrekompensowania szkody i zapłaty kar nałożonych przez władze, w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania odpowiedniego powiadomienia od Frisbo, z zastrzeżeniem zapłaty kary za zwłokę w wysokości 0.1% zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia, aż do otrzymania pełnej płatności, a także na pokrycie strat poniesionych przez Frisbo w wyniku zablokowania jego działalności w wyniku przeprowadzanych kontroli. Wszelkie kary i wydatki (koszty, koszty obsługi prawnej, itp.) lub szkody poniesione przez Frisbo w związku z przechowywaniem Produktów w wyniku działań przypisywanych Sprzedawcy zostaną zwrócone przez Sprzedawcę do Frisbo lub Frisbo otrzyma rekompensatę od Sprzedawcy, w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia od Frisbo, z zastrzeżeniem zapłaty kary za opóźnienie w płatności w wysokości 0.1% zaległej kwoty na każdy dzień opóźnienia, aż do jej pełnej zapłaty. W związku z tym Frisbo prześle Sprzedającemu, tak szybko, jak to możliwe, kopie dokumentów uzupełniających, takich jak: raporty przygotowane przez instytucje/organy kontrolne, wnioski złożone przez/przeciwko Frisbo w stosunku do klientów/innych instytucji/organów kontrolnych, orzeczenia sądowe i inne akty/dokumenty wspierające wnioski złożone przez Frisbo. Klauzula ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy odpowiednie organy zawieszą działanie Frisbo (w stosownych przypadkach), w tym w wyniku działań prawnych, za nieprzestrzeganie przez Sprzedającego przepisów prawnych dotyczących Prawa Podatkowego lub Prawa Skarbowego w przypadku, gdy Sprzedawca poda błędne i/lub niekompletne informacje dotyczące wystawienia przez Frisbo, w imieniu Sprzedawcy, dokumentów podatkowych towarzyszących Produktom.

4.4. Sprzedawca zobowiązuje się upewnić, że Produkty dostarczone w celu przechowywania, a następnie dostarczone do klientów końcowych są w odpowiednim stanie i mogą być dostarczone do klientów końcowych. Za wyjątkiem własnej winy, przyjęcie produktu przez Frisbo, bez zgłaszania zastrzeżeń co do ilości lub jakości, nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za jakiekolwiek wady produktu stwierdzone przez klientów końcowych. Klient końcowy ma prawo do składania reklamacji dotyczących odstępstw ilościowych lub jakościowych oraz wad Produktów, spowodowanych wszelkiego rodzaju usterkami.

4.5. W przypadku, gdy Produkt(y) dostarczone do klienta końcowego zostaną przez niego odrzucone z powodu wyłącznej winy Frisbo, Frisbo poniesie koszty zwrotu.

4.6. Ponadto Sprzedawca dostarczy Frisbo raporty i pisemne informacje na temat obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania i/lub obchodzenia się z Produktem oraz dokładnego trybu wydawania w imieniu Sprzedawcy dokumentów podatkowych towarzyszących Produktom. Frisbo zostanie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności, jeśli Produkty zostaną uszkodzone/zepsute lub zniszczone w wyniku niedostarczenia przez Sprzedawcę takich informacji do Frisbo oraz za wszelkie błędy zawarte w fakturach wystawionych na rzecz oraz w imieniu Sprzedawcy.

4.7 W przypadku, gdy po rozwiązaniu umowy Sprzedawca musi odebrać produkty z powierzchni magazynowych udostępnionych przez Frisbo, termin przygotowania ich do odbioru zostanie podany przez Frisbo.

 • 5. POLITYKA ZWROTÓW

5.1. W przypadku, gdy klienci końcowi zwracają nieotwarte paczki, zostaną one przyjęte przez Frisbo, który następnie postąpi następująco:

 • sprawdzi paczki w celu ustalenia możliwych uszkodzeń powstałych podczas transportu, które nie wymagają szczególnej wiedzy,
 •   wystawi fakturę korygującą w imieniu Sprzedającego, jeśli Sprzedawca tego zażąda,
 • otworzy paczki, sprawdzi Produkty i ponownie wprowadzi je do zapasów początkowych lub zwrotnych, w zależności od decyzji Sprzedającego po otrzymaniu powiadomienia o szkodach.

5.2. W przypadku, gdy klienci końcowi zwrócą otwarte paczki, zostaną one przyjęte przez Frisbo, który następnie postąpi następująco:

 •     sprawdzi zgłoszony problem (jeśli występuje), jeżeli taka inspekcja nie wymaga specjalistycznej wiedzy;
 • potwierdzi problem Sprzedawcy wraz z rekomendacją, nie biorąc jednak odpowiedzialności za jakąkolwiek błędną ocenę;
 •     sprawdzi Produkt pod kątem tego czy był używany lub nie, w celach doradczych;
 • dostarczy Sprzedającemu opinię na temat zużycia po inspekcji w celach doradczych;
 •     wystawi fakturę korygującą w imieniu Sprzedającego, jeżeli Sprzedawca takowej zażąda;
 •     w zależności od decyzji Sprzedawcy, należy ponownie wprowadzić Produkty w magazynie lub, w zależności od przypadku, zwrócić towar i wysłać wszystkie zwroty do Sprzedawcy, na wyraźne żądanie.

5.3. Frisbo sprawdzi zgłoszone problemy (jeśli występują) i potencjalne wykorzystanie Produktów, w ciągu 48 godzin od otrzymania zwróconych Produktów, pod warunkiem, że taka inspekcja nie wymaga specjalistycznej wiedzy i że zużycie jest widoczne.

5.4. Sprzedawca może poprosić o dostęp do magazynu Frisbo w celu kontroli zwróconych Produktów. W każdej sytuacji, w której Sprzedawca poprosi Frisbo o dostarczenie Produktów do własnych pomieszczeń, koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.

 • 6. OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY

6.1. Sprzedawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

 1. Sprzedaje i powierza Frisbo do przechowywania tylko bezpieczne Produkty, które spełniają określone wymagania lub warunki wynikające z obowiązujących przepisów;
 2. Nie sprzedaje niebezpiecznych produktów lub produktów, które mają niezgodne parametry bezpieczeństwa, które mogą być szkodliwe lub zagrażać życiu, zdrowiu i/lub bezpieczeństwu pracowników Frisbo, którzy obsługują i mają styczność z Produktami;
 3. Opakowanie produktu zapewnia nienaruszalność i ochronę jego jakości i jest zgodne z przepisami prawa dotyczącymi zdrowia w miejscu pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników Frisbo, którzy obsługują i mają styczność z Produktami;
 4. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań i/lub czynów, które zostaną uznane/stanowią lub mogłyby zostać uznane/mogłyby stanowić nielegalne działania lub praktyki, które pociągają za sobą lub mogą skutkować karami przeciwko Frisbo. Sprzedawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie takie nielegalne praktyki (niezależnie od ich charakteru) w pełni zwalniają Frisbo z odpowiedzialności, a Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za takie praktyki. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca niniejszym zgadza się zapłacić w całości i bez prawa do kwestionowania lub powoływania się na jakąkolwiek korzyść wynikającą z podziału lub dyskusji, wszelkie grzywny lub kary pieniężne nałożone na Frisbo przez jakikolwiek organ krajowy lub wspólnotowy za popełnienie jakichkolwiek praktyk, które są sprzeczne z prawem, zwyczajami i/lub moralnością.
 5. Sprzedawca gwarantuje dostawę Produktów do klientów końcowych za pośrednictwem Frisbo i/lub stron trzecich, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami prawnymi dotyczącymi produkcji, przemieszczania i marketingu produktów, w tym przepisami dotyczącymi oznaczania produktów oraz ochrony konsumentów.
 6. Sprzedawca rozumie, że ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Klientów, jak i osób trzecich (w zależności od przypadku) w sprawach dotyczących jakości i zgodności Produktów, w tym obowiązku dotyczącego gwarancji na Produkty dostarczone przez Frisbo w jego imieniu.
 7. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość informacji dostarczanych i wyświetlanych dla każdego Produktu w przypadku rozbieżności między produktem fizycznym a prezentowanymi i wyświetlanymi informacjami i Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozbieżności i zobowiązuje się do pełnego pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych Klientowi, osobom trzecim i Frisbo. Ponadto Sprzedawca rozumie, że ponosi odpowiedzialność (i ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec dowolnego organu państwowego) za jakość informacji finansowych i/lub fiskalnych przedłożonych Frisbo w celu wydania w imieniu Sprzedawcy dokumentów fiskalnych dotyczących Produktów. W przypadku niezgodności, nielegalności, błędu, itp. związanych z dokumentami fiskalnymi wydanymi przez Frisbo w imieniu Sprzedającego, Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie błędy, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za naprawienie szkody wyrządzonej Klientowi, osobom trzecim oraz Frisbo i zapłacenia wszelkich kar/grzywien za opóźnienie/koszty egzekucji/koszty prawnicze, itp. zgodnie z postanowieniami ustępu 4.3 lub dowolnej klauzuli w umowie i/lub ogólnych warunkach i zasadach lub dowolnych aktach normatywnych.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się nie wykorzystywać Platformy Frisbo w sposób niewłaściwy i nie próbować uzyskiwać dostępu do danych i informacji o innych sprzedawcach, które nie są upublicznione ani publicznie dostępne.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się nie korzystać z automatycznych aplikacji w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do platformy Frisbo w celu automatycznego wyszukiwania informacji, wpływając w ten sposób na funkcjonalność, naturalny ruch i statystyki.
 10. Produkty są wysyłane do przechowywania zgodnie z przepisami kraju, w którym Produkty są sprzedawane, oraz przepisami europejskimi, a także wszelkimi innymi przepisami prawnymi dotyczącymi jakości Produktów, pakowania, etykietowania, znakowania, zgodności, testowania, certyfikowania, listy składników, przewidywanego ryzyka, instrukcji użytkowania, obsługi, przechowywania, przeciwwskazań, dodatkowych uwag względem grup produktowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących praw konsumentów i wszelkich innych aktów normatywnych, standardów, zasad, decyzji itp.; Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania wszystkich dokumentów dotyczących jakości Produktów w momencie dostawy do Frisbo, w tym Deklaracji Zgodności dostarczonych Produktów; 

6.2. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że: (i) jest oficjalnie zarejestrowaną spółką, działającą zgodnie z prawem kraju rejestracji; (ii) zabezpieczyła wszelkie niezbędne wewnętrzne zgody oraz ma prawo, pełną moc i upoważnienie do zawarcia umowy o świadczenie usług, a zatem do przestrzegania niniejszych ogólnych warunków i zasad; (iii) wykona i wypełni zobowiązania wynikające z umowy o świadczenie usług oraz niniejszych ogólnych warunków i zasad mających zastosowanie do umowy oraz wszelkich innych dokumentów, które zostaną przygotowane zgodnie z umową i warunkami ogólnymi oraz nie spowoduje żadnych naruszeń obowiązującego prawa, dokumentu założycielskiego spółki lub jakiejkolwiek innej umowy lub porozumienia, których jest stroną lub którymi jest związane; oraz (iv) ma prawo i pełną władzę, zgodnie ze statutem spółki i organizacją, a także ostatecznymi i wiążącymi upoważnieniami, jakie posiada, do wykonywania każdego z działań, które należy wykonać zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Zasadami.

6.3. Sprzedawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do dysponowania Produktami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy oraz że zabezpieczył i zachowa ważność wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń, oraz że przygotował/uzyskał i zachowa ważność wszystkich dokumentów wymaganych przez prawo w tym zakresie (w tym w zależności od przypadku, od producenta Produktów), przestrzegając wymagań dotyczących treści, formatu i terminów przewidzianych przez prawo, z zastrzeżeniem kar przewidzianych we wszelkich obowiązujących aktach normatywnych, umowie o świadczenie usług i/lub niniejszych ogólnych warunkach i zasadach.

6.4. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że Produkty będą wprowadzane do obrotu i dostarczane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa dotyczącymi produkcji, przemieszczania i wprowadzania do obrotu produktów nieżywnościowych oraz spożywczych, w tym, w stosownych przypadkach, przepisów dotyczących ochrony konsumentów, handlu internetowego oraz umów na odległość.

6.5. Frisbo oświadcza, że jest właścicielem aplikacji Frisbo, a po zaakceptowaniu przez Sprzedającego niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad oraz zawarciu Umowy o Świadczenie Usług, Frisbo udostępni Sprzedawcy miejsce do przechowywania na tej Platformie, gdzie będzie przechowywać jego produkty.

6.6. Sprzedawca rozumie i zgadza się, że Frisbo może swobodnie świadczyć te same usługi za pośrednictwem Platformy Frisbo jego bezpośrednim konkurentom lub świadczyć te same usługi osobom prawnym, które sprzedają Produkty, które są identyczne lub podobne do Produktów Sprzedawcy lub innych rodzajów produktów.

 • 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. Sprzedawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem praw własności intelektualnej wymaganych do marketingu Produktów, bierze pełną odpowiedzialność za promocję i marketing Produktów i ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń dotyczących domniemanego naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej związanego z Produktami.

7.2. Sprzedawca rozumie i zgadza się, że jego dostęp do Aplikacji Frisbo w żadnym wypadku nie stanowi przeniesienia praw własności do niej, jej kodów źródłowych ani żadnych powiązanych praw związanych z tymi narzędziami informatycznymi. Wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane oraz wszelkie późniejsze zmiany i/lub aktualizacje wprowadzane do takich instrumentów, w tym zmiany związane z aplikacją, a wraz z ich powstaniem, wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z wszelkich prac, sprzętu lub wynalazków stworzonych/opracowanych przez Frisbo w związku z tymi narzędziami IT są i pozostaną wyłączną własnością Frisbo. Frisbo przyznaje Sprzedawcy niewyłączne prawo i licencję na korzystanie z tych narzędzi informatycznych w okresie obowiązywania umowy. Ponadto cała technologia i wiedza specjalistyczna zawarte w usługach Frisbo, opatentowane lub nie, pozostaną wyłączną własnością Frisbo.

7.3. W przypadku, gdy Frisbo otrzyma od strony trzeciej/innego sprzedawcy roszczenie lub powiadomienie dotyczące domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej przez Sprzedawcę, Frisbo będzie uprawnione do zablokowania przechowywanych Produktów do czasu wyjaśnienia sytuacji wymienionej w roszczeniu lub powiadomieniu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub niezrealizowane dochody. Do czasu wyjaśnienia sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w odniesieniu do Produktów objętych roszczeniem lub powiadomieniem.

 • 8. POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poufność:

8.1.1. Strony zobowiązują się nie ujawniać, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po wygaśnięciu niniejszej Umowy, jakichkolwiek poufnych informacji (np. wszystkich informacji materialnych lub niematerialnych, specjalistycznych, komercyjnych, technicznych, finansowych lub każdego innego rodzaju informacji tworzonych, opracowywanych, otrzymywanych, gromadzonych lub wykorzystywanych w trakcie lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Strony, w tym między innymi informacji dotyczących tożsamości podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych, konsultantów, pracowników stron, w tym między innymi, warunków handlowych, metod biznesowych, planów korporacyjnych, systemów zarządzania, finansów, krystalizacji nowych możliwości biznesowych, lub projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez strony lub ich partnerów biznesowych i podmioty stowarzyszone, kosztów, warunków kontraktów, badania rynku, posiadanych i wykorzystywanych praw własności intelektualnej, infrastruktury IT, polityki promocji, propozycji rozwoju i rozszerzenia działalności stron lub wszelkich innych aspektów związanych z promocją lub sprzedażą jakichkolwiek przeszłych, obecnych lub przyszłych Produktów lub Usług Stron lub ich podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych, w tym, bez ograniczeń, informacji i planów sprzedaży, udziałów w rynku i statystyk cen, planów marketingowych, raportów z badań rynku, technik sprzedaży, cenników, cen zakupu, struktury sprzedaży i rabatów, materiałów promocyjnych i reklamowych, imion, adresów, numerów telefonów i danych osób, które są obecnymi i potencjalnymi Klientami oraz aktualnych i potencjalnych dostawców Stron lub ich podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych, charakteru ich działalności, formuł handlowych, procesów, wynalazków, wyników, wiedzy specjalistycznej, odkryć i informacji technicznych na temat projektu, produkcji lub dostawy/zaopatrzenia wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych produktów lub usług Stron lub ich podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych), w znaczeniu takim, że Strony zobowiązują się do:

 1. zachować ścisłą poufność i nie ujawniać ani nie zezwalać na ujawnianie jakiejkolwiek osobie jakichkolwiek poufnych informacji;
 2. nie wykorzystywać żadnych informacji poufnych, z wyjątkiem tych służących do wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i w żadnym innym celu, oraz nie zezwalać na wykorzystywanie jakichkolwiek informacji poufnych przez osoby trzecie inaczej niż za pisemną zgodą drugiej Strony.

8.1.2. W przypadku naruszenia klauzuli poufności Strona ujawniająca jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania w celu pokrycia szkody wyrządzonej drugiej Stronie.

8.1.3. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w zakresie, w jakim ujawnienie dotyczy informacji, w odniesieniu do których Strony uzgodniły na piśmie, że nie jest to informacja poufna i/lub informacja poufna, którą strona jest zobowiązana ujawnić zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami i/lub na podstawie zarządzenia wydanego przez odpowiedni organ; w takim przypadku natychmiast po otrzymaniu żądania ujawnienia, Strona ujawniająca poinformuje drugą Stronę i dołoży wszelkich właściwych starań, aby współpracować z drugą Stroną w działaniach, które ta ostatnia może uznać za właściwe w celu ochrony swoich interesów. W każdym przypadku ujawnienie dotyczy wyłącznie tej części informacji poufnych, którą należy ujawnić, a Strony uzgodnią datę i treść ujawnienia oraz upewnią się, że osoby, którym ujawniono informacje, są świadome ich poufnego charakteru i pozostanie on przez nie uszanowany;

Przetwarzanie danych osobowych:

8.2.1 Przetwarzanie Danych Osobowych przez Frisbo (działając jako podmiot przetwarzający w swoich relacjach ze Sprzedawcą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych) w imieniu i na rzecz Sprzedającego (działającego jako Administrator zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych) będzie wykonywane zgodnie z postanowieniami dedykowanego rozdziału ogólnych warunków i zasad.

 • 9. POWIADOMIENIA

9.1. Wszelkie komunikaty, powiadomienia lub zawiadomienia wysyłane przez jedną ze Stron drugiej stronie są ważne tylko wtedy, gdy są przekazywane co najmniej jednym z następujących sposobów: (i) dostawa osobista, (ii) dostawa kurierska, (iii) e-mail lub (iv) list polecony za potwierdzeniem odbioru, na odpowiednie adresy obu stron, które znajdują się w szczegółach umowy o świadczenie usług.

9.2. Jeśli wiadomość zostanie wysłana poprzez e-mail, powiadomienie uznaje się za otrzymane, jeżeli serwer odbiorcy nie wygenerował żadnego błędu ani komunikatu "poza biurem" i/lub tego samego dnia, jeśli istnieje raport to potwierdzający, jeżeli powiadomienie zostało wysłane w dni robocze między 09:00 a 17:00 lub następnego dnia roboczego, jeśli powiadomienie zostało wysłane poza tymi godzinami.

9.3. W przypadku, gdy adres korespondencyjny i/lub adres e-mail wskazane przez strony do wymiany komunikatów, powiadomień lub zawiadomień ulegną zmianie, a także w przypadku zmian dotyczących osób kontaktowych/przedstawicieli wyznaczonych do wykonania niniejszej Umowy, odpowiednia Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie. Ponadto Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się na piśmie, gdy tylko nastąpi jedno z następujących zdarzeń: zmiana danych identyfikacyjnych spółki, wszczęcie likwidacji, likwidacja, niewypłacalność, reorganizacja sądowa lub dobrowolna i/lub postępowanie upadłościowe przez jedną ze Stron lub przeciwko niej.

 • 10. PRAWO WŁAŚCIWE. SPORY

10.1. Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady oraz Umowa o Świadczenie Usług będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem rumuńskim. Strony dołożą wszelkich starań, aby polubownie rozwiązać wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad lub w związku z nimi, które stanowią integralną część Umowy o Świadczenie Usług zawartej przez obie Strony. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania spór zostanie przekazany sądom właściwej jurysdykcji w miejscu, w którym Frisbo ma swoją siedzibę.

 • 11. RÓŻNE

11.1. Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady (w tym wszystkie ich załączniki), a także Umowa o Świadczenie Usług zawarta przez obie Strony (w tym wszystkie jej załączniki), stanowią całość porozumienia stron dotyczącego przedmiotu usług realizacji i zastępują oraz unieważniają wszystkie poprzednie umowy, oświadczenia i ustalenia Stron w odniesieniu do przedmiotu tam rozważanego.

11.2. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Ogólnych Warunków i Zasad powinny być dokonywane na piśmie, w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. Frisbo zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie dowolnego z postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach i Zasadach odnoszących się do Umowy o Świadczenie Usług (w tym wszystkich jej aneksów). Sprzedawca zostanie poinformowany o zmianach na co najmniej 5 (pięć) dni kalendarzowych, zanim wejdą one w życie. Jeżeli Sprzedawca nie zgadza się z proponowanymi zmianami, będzie miał możliwość jednostronnego rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług oraz, w sposób dorozumiany, Ogólnych Warunków i Zasad, zgodnie z Sekcją 9 Umowy "Rozwiązanie Umowy". Jeśli Sprzedawca nie wypowie niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że zaakceptował zmiany po upływie tego terminu. Uaktualnione wersje dowolnych dokumentów, które stanowią integralną część Ogólnych Warunków i Zasad, będą dominujące.

11.3. Strony niniejszym postanawiają, że nie będą składać żadnych oświadczeń prasowych i/lub innych publicznych oświadczeń (w tym w środowisku internetowym), które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi drugiej Strony, pod groźbą procesu sądowego o odszkodowanie.

 • 12. Przetwarzanie Danych

Niniejszy rozdział przedstawia szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę działającego jako Administrator, za pośrednictwem SC Frisbo Efulfillment SRL, działającego jako podmiot przetwarzający, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, a także wszelkich późniejszych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (zwanych dalej "RODO").

12.1. W odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych Frisbo działa jako podmiot przetwarzający w swoich relacjach ze Sprzedawcą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i będzie przetwarzać Dane Osobowe w imieniu i na rzecz Sprzedawcy (działającego jako Administrator zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych).

To Administrator określa cele i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy oraz, w stosownych przypadkach, sposoby przetwarzania tych danych i inne szczegóły dotyczące przetwarzania, w zależności od specyfiki planowanego przetwarzania. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału. Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie na żądanie i w granicach określonych w instrukcji przesłanej na piśmie lub w formie elektronicznej przez Sprzedawcę (działającego jako Administrator) w granicach określonych w Umowie oraz Ogólnych Warunkach i Zasadach mających zastosowanie do Umowy, przylegając do niniejszego rozdziału, w zakresie przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli obowiązek przekazania spoczywa na Administratorze, tj. Frisbo, zgodnie z przepisami prawa unijnego lub rumuńskiego ("Obowiązujące Prawo"), bez takiej wymaganej instrukcji, Przetwarzający powiadomi Administratora przed przetwarzaniem lub najpóźniej przed wykonaniem transferu, jeżeli jest to wymagane przez prawo podczas przetwarzania, chyba że ujawnienie jest zabronione zgodnie z niektórymi przepisami prawa interesu publicznego.

Frisbo, jako Podmiot Przetwarzający, będzie przetwarzać Dane Osobowe tylko w granicach i w miarę potrzeby, aby zrealizować cel przetwarzania określony w odpowiednim rozdziale, i nie będzie przetwarzać danych do innych celów lub w sposób, który nie jest określony w instrukcjach Sprzedającego lub jest sprzeczny z postanowieniami Umowy lub Obowiązującym Prawem.

W zakresie przetwarzania Danych Osobowych Frisbo zachowa poufność Danych, w szczególności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych z wyników takiego przetwarzania, z wyjątkiem ujawnień dokonanych po uzyskaniu pisemnej zgody od Sprzedawcy.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i biorąc pod uwagę najnowocześniejszy stan techniki oraz ryzyko różnego stopnia prawdopodobieństwa i surowości praw oraz wolności osób fizycznych, w celu oceny odpowiedniego poziomu ochrony należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko związane z przetwarzaniem: - niezamierzone lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do takich danych osobowych. W szczególności Administrator wdroży we własnej firmie środki techniczne i organizacyjne uzgodnione w odpowiednim dokumencie celem ochrony tych danych.

W przypadku wniesienia roszczenia przeciwko Administratorowi w związku z celami i ograniczeniami przetwarzania Danych Osobowych wykonywanymi na podstawie niniejszej Umowy przez Podmiot Przetwarzający na rzecz Administratora, z powodu straty lub szkody spowodowanej działaniami związanymi z przetwarzaniem, które naruszają przepisy dotyczące prywatności przez Podmiot Danych, Administrator nie może w żadnym wypadku wnieść postępowania procesowego przeciwko Podmiotowi Przetwarzającemu w celu odzyskania kwoty odszkodowania odpowiadającej limitom odpowiedzialności uzgodnionym przez obie Strony.

Sprzedawca wynagrodzi straty Podmiotowi Przetwarzającemu, tj. Frisbo, w całości za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody materialne i moralne, w tym koszty postępowania i opłaty poniesione przez Podmiot Przetwarzający lub sankcje na niego nałożone przez jakikolwiek organ, w wyniku zaniedbania, niewykonania lub niewystarczającego lub spóźnionego wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszej Umowie lub Obowiązującym Prawie lub wynikających z niej. Sprzedawca wynagrodzi straty i uchroni Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo przed jakimikolwiek szkodami dla jego wizerunku lub reputacji, utratą zysków lub nieuzyskaniem dochodu, co mogłoby wynikać z naruszenia Umowy lub przepisów Obowiązującego Prawa w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

12.2. Warunki

Stosowane w tym rozdziale pojęcia będą interpretowane zgodnie z RODO i, w stosownych przypadkach, będą miały definicje podane w ustępie 4 RODO.

12.3. Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych przesłanych przez Administratora w celu świadczenia usług określonych w Umowie o Świadczenie Usług z Frisbo.

12.4. Zebrane dane

Dane osobowe udostępnione przez Administratora i przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy to dane wprowadzone w następujących polach:

 

12.4.1. Dane dotyczące zamówień, w tym dane gromadzone za pośrednictwem centrum obsługi klienta:

 

firma

 

zarząd

 

data zamówienia

 

data dostawy

 

numer referencyjny zamówienia

 

 

 

 

 

Klient końcowy - dostawa

ulica, numer

 

miejscowość

 

województwo

 

kraj

 

telefon

 

e-mail

Klient końcowy - fakturowanie

ulica, numer

 

miejscowość

 

województwo

 

kraj

 

telefon

 

e-mail

 

NIP

 

konto bankowe

 

 

opis zamówienia

 

waluta

 

 

W odniesieniu do zamówionych produktów, dane wprowadzone w następujących polach:

 

kod wyszukiwania

oznaczenie

opis

kategoria przedmiotu

podkategoria

opakowanie

VAT

EAN

SKU

rozmiar

 

cennik

 

właściwości

 

linki

 

12.4.2. Dane dostawy

 

Klient końcowy - dostawa

ulica, numer

 

miejscowość

 

województwo

 

kraj

 

telefon

 

e-mail

 

12.4.3. Dane do faktur

 

Klient końcowy - faktury

ulica, numer

 

miejscowość

 

województwo

 

kraj

 

telefon

 

e-mail

 

NIP

 

konto bankowe

 

12.5. Kategorie Podmiotów Danych

Kategorie Podmiotów Danych to klienci końcowi Sprzedawcy, którzy składają zamówienie w dowolnej formie stosowanej przez Administratora dla celów sprzedaży.

12.6. Szczegółowe instrukcje

Na podstawie Umowy oraz Ogólnych Warunków i Zasad mających zastosowanie do Umowy o Świadczenie Usług, Sprzedawca przekazuje Podmiotowi Przetwarzającemu następujące szczegółowe instrukcje: 

○    do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych otrzymanych bezpośrednio od Administratora w celu określonym w sekcji 12.8. Dane te są określone w sekcji 12.4.

○     wszelkie inne instrukcje przesłane na piśmie - w formie elektronicznej lub w formie papierowej - przez Sprzedawcę, które dotyczą czynności wykonywanych na podstawie Umowy i nie są sprzeczne z RODO, zdaniem Podmiotu Przetwarzającego.

12.7. Czas przetwarzania

Czas przetwarzania danych osobowych jest taki sam, jak okres obowiązywania głównej umowy o świadczenie usług.

12.8 Charakter i cel przetwarzania

Charakter i cel przetwarzania są ustalone przez Sprzedawcę na podstawie Umowy o Świadczenie Usług w zakresie realizacji zamówień, a mianowicie świadczenie usług e-fullfilment przez firmę Frisbo.

12.9. Podwykonawcy Przetwarzający

Jeżeli przetwarzanie danych Sprzedawcy lub niektórych części przetwarzania jest wykonywane przez Podmiot Przetwarzający za pośrednictwem innych osób wyznaczonych na podwykonawców, należy przestrzegać następujących zasad:

12.9.1. Zgodnie z niniejszą sekcją Sprzedawca rozumie i wyraża zgodę na upoważnienie Podmiotu Przetwarzającego, tj. Frisbo, do przetwarzania jego danych za pośrednictwem następujących podwykonawców:

 

–       dla danych w sekcji 12.4.1.

–    TeamShare, Rumunia - usługi pośrednictwa technicznego.

–    Digital Ocean, USA - usługi hostingowe. Digital Ocean jest firmą certyfikowaną w ramach programu Tarczy Prywatności UE-USA.

–    Optivoice, Rumunia - centrum obsługi klienta (wyłącznie dla klientów, którzy aktywują tę usługę).

–       dla danych w sekcji 12.4.2.

–   Hale partnerskie Frisbo (wybierane w zależności od klienta), Rumunia - usługi polegające na magazynowaniu, pakowaniu i przygotowaniu do dostawy, a także obsługę zwrotów od klientów końcowych.

–    Kurierzy i Przewoźnicy (wybierani w zależności od klienta), Rumunia - usługi dostawcze. 

–    dla danych w sekcji 12.4.3

–   Hale partnerskie Frisbo (wybierane w zależności od klienta), Rumunia - usługi polegające na magazynowaniu, pakowaniu i przygotowaniu do dostawy, a także obsługę zwrotów od klientów końcowych.

12.9.2. Co się tyczy przyszłych podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego, tj. Frisbo, otrzymuje on ogólne zezwolenie na nawiązanie współpracy z dowolnym dostawcą w UE, EOG lub innego kraju, z odpowiednim poziomem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, która jest wymagana w przypadku niektórych części przetwarzania danych w ramach umowy i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, przynajmniej na poziomie umowy i ogólnych warunków i zasad, które stanowią integralną część umowy o świadczenie usług. Upoważnienie to obejmuje obowiązek poinformowania Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez konto na stronie internetowej Frisbo lub przez e-mail. Sprzedawca ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 2 dni roboczych.

12.10. Prawa i Obowiązki Sprzedawcy jako Administratora

Prawa:

- otrzymanie informacji od Podmiotu Przetwarzającego lub weryfikację przez wyznaczonego audytora, czy Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, posiada i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie jest zgodne z wymogami RODO; weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie uprzedniego pisemnego powiadomienia przesłanego na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem weryfikacji;

- do uzyskania wsparcia od Podmiotu Przetwarzającego, tj. Frisbo, w szczególności w związku z wypełnianiem przez niego obowiązku odpowiedzi na wnioski złożone przez podmioty danych, których dane dotyczą, w ramach wykonywania ich praw wynikających z RODO;

- sprzeciwienia się innym podwykonawcom zgodnie z sekcją 12.9.2;

Obowiązki:

- do przestrzegania przepisów RODO w zakresie obowiązków Administratora danych w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający w jego imieniu;

- do powiadomienia podmiotów danych, który dane dotyczą, zgodnie z RODO, w temacie przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający na mocy niniejszej Umowy;

- poniesienie wyłącznej odpowiedzialności za określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy;

- w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych do Podmiotu Przetwarzającego;

Sprzedawca rozumie, że po usunięciu danych po zakończeniu świadczenia usług przez Podmiot Przetwarzający zgodnie z obowiązkami określonymi w RODO i sekcji 12.11 danych nie można już odzyskać i jest wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy wykonanie pełnej kopii takich danych.

We wszystkich sytuacjach, w których Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku, na przykład poinformowania podmiotu danych, którego dane dotyczą, o naruszeniu jego danych osobowych, Podmiot Przetwarzający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zaniechania Sprzedawcy w związku z tym obowiązkiem.

12.11. Prawa i Obowiązki Frisbo:

Obowiązki:

- do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, jeśli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego instrukcja jest sprzeczna z RODO i/lub jakimkolwiek innym przepisem prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sprzedawcy zgodnie z sekcją 32 RODO i przepisami niniejszego Rozdziału;

- w celu niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedającego podczas przetwarzania przeprowadzanego przez Podmiot Przetwarzający;

- do przekazania Sprzedającemu wszelkich informacji wymaganych w celu powiadomienia, w stosownych przypadkach, właściwego organu o incydencie dotyczącym naruszenia danych, bez zastępowania Sprzedawcy w zakresie obowiązku wysłania powiadomienia;

- do pomocy Sprzedawcy w zapewnieniu przestrzegania obowiązków określonych w sekcjach 32-36 RODO;

- do pomocy Administratorowi w przetwarzaniu wniosków złożonych przez podmioty danych, których dane dotyczą, lub przekazania Administratorowi wszelkich wniosków otrzymanych od podmiotów danych, których dane dotyczą, w związku z danymi osobowymi, które zostały zebrane i przetworzone przez Podmiot Przetwarzający, w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania. Ta pomoc nie ma zastosowania, jeśli Sprzedawca ma już w narzędziach technicznych udostępnionych przez Podmiot Przetwarzający możliwość bezpośredniego rozwiązania wniosku podmiotu danych, którego dane dotyczą (np. Prawo dostępu - w przypadku gdy Sprzedawca posiada już wszystkie informacje o gromadzonych przez siebie danych);

- nieujawniania danych osobowych i/lub informacji poufnych, które mogą być danymi osobowymi, które weszły w jego posiadanie podczas wykonywania umowy;

- do zapewnienia szkolenia personelowi upoważnionemu do przetwarzania danych osobowych w zakresie poufności takich danych;

- do zapewnienia, że pracownicy i podwykonawcy są związani tymi samymi zobowiązaniami do zachowania poufności;

Prawa:

- do ujawnienia niektórych danych osobowych na wniosek organu, instytucji publicznej lub sądu właściwej jurysdykcji lub innej strony trzeciej upoważnionej zgodnie z prawem, na mocy zobowiązania prawnego lub innych warunków określonych przez prawo.

- do rekrutowania podwykonawców zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału lub w przypadku, gdy uzyskał on zgodę od Administratora;

- do zwrotu kosztów poniesionych w związku z udzielaniem pomocy Administratorowi w sytuacjach przewidzianych przez RODO, jeżeli kwota takich kosztów przekracza miesięczny koszt usług świadczonych przez Podmiot Przetwarzający.

- do korzystania z anonimowych informacji statystycznych uzyskanych w wyniku działań wykonywanych na podstawie umowy lub w toku normalnej działalności firmy.

- do usunięcia wszystkich danych zebranych zgodnie z niniejszą Umową i w związku z nią jako Podmiot Przetwarzający w ciągu maksymalnie od 3 do 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy. W przypadku, gdy podmiot danych, którego dane dotyczą wyraźnie zażąda usunięcia danych, Podmiot Przetwarzający zastosuje się do tego żądania zgodnie z wyraźnymi wymogami określonymi w obowiązującym prawie.

Podmiot Przetwarzający nie może określać celów ani środków przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Administratorze.

12.12 Bezpieczeństwo przetwarzania

12.12.1. Podmiot Przetwarzający musi wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Określając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, powinien wziąć pod uwagę aktualny stan postępu technologicznego, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym stopniu prawdopodobieństwa i dotkliwości dla praw i wolności osób fizycznych, a także ryzyko związane z przetwarzaniem, szczególnie te, które może skutkować niezamierzonym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób lub nieuprawniony dostęp do takich danych osobowych.

Środki te są scentralizowane w Polityce Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest dostępna na żądanie.

12.12.2. Podmiot Przetwarzający może dobrowolnie i okresowo wysyłać do Administratora streszczenia ustaleń audytorów bezpieczeństwa (po usunięciu informacji biznesowych lub poufnych) w celu wykazania kontynuacji działań w tym zakresie.

12.13. Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca niniejszym zgadza się zwolnić Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, z wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z powodu:

- niewykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu zdarzeń niezależnych od Podmiotu Przetwarzającego;

- obejścia lub nieprzestrzegania instrukcji Administratora poprzedzonego powiadomieniem o jej niezgodności z prawem;

- braku lub unieważnieniu zgody podmiotów danych, których dane dotyczą, lub wykorzystania niewłaściwych podstaw prawnych przez Administratora;

- naruszenia umowy w wyniku pewnych działań Administratora.

12.14. Określenie odpowiedzialności

Sprzedawca i Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, określają swoje obowiązki w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych (np. poufności lub bezpieczeństwa przetwarzania), w zależności od dostępu i faktycznej kontroli nad danymi, zarówno z punktu widzenia umownego, jak i technicznego.

 • 13. Postanowienia końcowe

Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się ze wszystkimi ogólnymi warunkami i zasadami mającymi zastosowanie do umowy o świadczenie usług w celu wypełnienia swoich zobowiązań. Sprzedawca potwierdza, że niniejsze warunki i zasady stanowią wyraz jego woli i że zgadza się być tym samym w pełni związany wypełnianiem swoich obowiązków, rozumiejąc i zgadzając się, że te ogólne warunki i zasady będą stanowić integralną część umowy zawartej między obiema stronami.

Podpisując umowę, obie strony potwierdzają swoją wiedzę oraz wyraźną i jednoznaczną akceptację postanowień Ogólnych Warunków  i Zasad mających zastosowanie do Umowy o Świadczenie Usług.