Warunki i zasady

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG FULFILLMENT

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, że Frisbo Efulfillment SA opracowało złożoną usługę i platformę elektronicznej obsługi zamówień, która jest zdefiniowana jako usługa, w ramach której operator przejmuje cały proces realizacji zamówienia w imieniu sklepu internetowego, od magazynowania, przyjmowania zamówień, pakowania i dostawy, z wykorzystaniem zarządzania zamówieniami opartego w chmurze, przez raportowanie i śledzenie zamówień;

ZWAŻYWSZY, że Sprzedawca zamierza zoptymalizować swoje pośrednie koszty operacyjne wynikające z takich operacji jak magazynowanie, przyjmowanie zamówień, zarządzanie towarami, fakturowanie, pakowanie i przygotowanie do dostawy, w koszty bezpośrednie związane z liczbą zrealizowanych zamówień i ilością towarów w magazynie, biorąc pod uwagę, że Sprzedawca prowadzi sprzedaż bezpośrednią lub internetową za pośrednictwem własnej platformy lub platform innych usługodawców internetowych;

ZWAŻYWSZY, że zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o Świadczenie Usług Fulfillment (sporządzonej i zawartej pomiędzy Frisbo a Sprzedawcą) oraz w niniejszych ogólnych warunkach świadczenia usług objętych Umową o Świadczenie Usług Fulfillment, Sprzedawca potwierdził i zamierza przyznać Frisbo Efulfillment SA prawa do świadczenia realizacji usług, bezpośrednio lub za sprawą partnera zewnętrznego, a Frisbo ma prawo do przechowywania Produktów w pomieszczeniach innych niż w tych należących do niego.

DLATEGO TEŻ biorąc pod uwagę zawarte w niniejszym dokumencie obietnice i klauzule, oraz w związku z wszystkimi innymi dobrymi i wartościowymi okolicznościami, których otrzymanie i wystarczalność zostały niniejszym potwierdzone przez Sprzedawcę i Frisbo Efulfillment SA, Sprzedawca potwierdza, że niniejsze warunki w pełni odzwierciedlają jego wolę i wyraża zgodę na związanie się nimi przy wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment, przy czym Strony rozumieją i uzgadniają, że niniejsze ogólne warunki świadczenia usług stanowią integralną część Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment. Zawierając Umowę o Świadczenie Usług Fulfillment, Strony potwierdzają pełną, wyraźną i jednoznaczną akceptację niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług objętych Umową o Świadczenie Usług Fulfillment.

DEFINICJE

Frisbo: Frisbo Efulfillment SA, z siedzibą w okręgu Braszów (Braşov), Vulcan, Rumunia, nr 377, adres email laura.frincu@frisbo.com, zarejestrowana w Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov (Rejestr Handlowy prowadzony przez Sąd Okręgowy w Braszowie), pod numerem J8/1447/2013, posiadająca numer identyfikacji podatkowej RO32302244, numer rachunku IBAN RO59BRDE080SV20687880800 prowadzony przez BRD Bank, Oddział w Braszowie, należycie reprezentowana przez pana Bogdan COLCERIU, prezesa zarządu;

Sprzedawca: Osoba prawna lub inny podmiot prawny, który korzysta z usług związanych z elektroniczną obsługą zamówień świadczonych przez Frisbo na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment zawartej z Frisbo;

Umowa: Umowa, której integralną część stanowią niniejsze ogólne warunki świadczenia usług, a także wszelkie załączniki i uzupełnienia regulujące stosunek umowny między Frisbo a Sprzedawcą dotyczące usług świadczonych przez Frisbo na rzecz Sprzedawcy w zamian za Opłatę, obejmujące udzielenie przez Sprzedawcę dostępu do tych usług za pośrednictwem aplikacji Frisbo, zgodnie z warunkami umowy i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług;

Produkty: Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży, z której korzysta Sprzedawca;

Aplikacja Frisbo lub Platforma Internetowa Frisbo: Aplikacja korzystająca z systemów zarządzania w chmurze, za sprawą których Frisbo zapewnia Sprzedawcy dostęp do usług związanych z elektroniczną obsługą zamówień, które obejmują między innymi następujące operacje: przechowywanie Produktów będących własnością i sprzedawanych przez Sprzedawcę, zarządzanie Produktami, przyjmowanie zamówień z internetowej platformy sprzedaży używanej przez Sprzedawcę, fakturowanie Produktów w imieniu Sprzedawcy, pakowanie i przygotowanie do dostawy każdego zamówienia oraz realizowanie zamówień w imieniu sklepu internetowego używanego przez Sprzedawcę. Uznaje się, że pod pojęciem aplikacji Frisbo należy rozumieć dowolną Wtyczkę/Moduł opracowany przez Frisbo w celu połączenia sklepów internetowych z jego usługami.

Klient: Osoba fizyczna lub jakakolwiek jednostka organizacyjna będąca adresatem zamówienia złożonego przez Sprzedawcę w aplikacji Frisbo.

Zamówienie: Żądanie wysłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Aplikacji Frisbo dotyczące przygotowania dostawy do Klienta Produktów Sprzedawcy przechowywanych w magazynach Frisbo.  

Zamówienie na Przechowanie: Żądanie wysłane przez Sprzedawcę do Frisbo (przez Aplikację Frisbo), instruujące Frisbo, aby rozpocząć realizację usługi, w ramach której Sprzedawca przekaże Frisbo kody oraz oznaczenia Produktów podlegających zamówieniu do przechowania, ilość, datę, adres i harmonogram dostawy, jak również wszelkie inne żądania/informacje wymagane przez Frisbo celem realizacji Umowy.

1. PRZECHOWYWANIE PRODUKTU. ZAMÓWIENIA. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY I FRISBO

1.1. Każda osoba fizyczna lub prawna lub jakakolwiek inna jednostka organizacyjna, która chce skorzystać z usług świadczonych przez Frisbo, może nawiązać relację biznesową z Frisbo po podpisaniu Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment i zakończenie procesu rejestracji na Platformie Internetowej Frisbo. W celu rejestracji osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna musi utworzyć konto / poprosić Frisbo o utworzenie konta w jego imieniu na Platformie Internetowej Frisbo, wypełnić wymagane informacje i przesłać dokumenty wymagane do rejestracji, przesłać katalog Produktów oraz ich atrybuty (w tym między innymi rodzaj produktu, rozmiar, wagę itp.). Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że informacje i dokumenty udostępnione Frisbo podczas procesu rejestracji są aktualne, dokładne i kompletne.

Następnie Sprzedawca wyśle do Frisbo zamówienie na przechowanie, instruując, aby Frisbo rozpoczęło realizację usługi, wskazując kody i oznaczenia Produktów podlegających zamówieniu na przechowanie, ilość, datę, adres i harmonogram dostaw, a także wszelkie inne dodatkowe żądania/informacje wymagane przez Frisbo w celu realizacji Umowy („Zamówienie na Przechowanie”).

1.2. W ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin roboczych od złożenia Zamówienia na Przechowanie, Frisbo zobowiązuje się do potwierdzenia (pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Platformy Internetowej Frisbo) zamówienia na przechowanie i przejęcie Produktu oraz miejsca (województwo, miejscowość, adres), gdzie Produkty będą przechowywane. Każde Zamówienie na Przechowanie, które nie zawiera informacji określonych w poprzednim zdaniu, nie zostanie potwierdzone w wyznaczonym terminie i może zostać odrzucone lub zaakceptowane przez Frisbo tylko w części. Zatem otrzymanie zamówienia musi zostać z góry zakomunikowane i ogłoszone przez Klienta w ciągu minimum 2 (dwóch) dni roboczych.

1.3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty objęte każdym Zamówieniem na Przechowanie, w terminie oraz w ilościach potwierdzonych przez Frisbo, zgodnie z przyjętym Zamówieniem na Przechowanie, w miejscu przechowywania przekazanym przez Frisbo w zawiadomieniu o otrzymaniu zamówienia lub w odpowiedzi generowanej automatycznie przez Platformę Internetową Frisbo.

1.4. Strony zobowiązują się do spełnienia i rozumieją, że ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie następujących obowiązków dotyczących przechowywania, przeładunku, przejęcia i dostawy Produktów do klientów końcowych oraz przetwarzania zwrotów od klientów końcowych w następujący sposób:

Niniejszym Frisbo zobowiązuje się:

 1. do przetwarzania w imieniu Sprzedawcy Zamówienia na jego Produkty;
 • do przechowywania Produktów Sprzedawcy na warunkach określonych w Umowie Świadczenia Usług Fulfillment,
 • do przetwarzania Zamówień Sprzedawcy za pośrednictwem własnych systemów opartych na działaniu chmury w celu zarządzania zamówieniami, rejestracji, przetwarzania, raportowania i śledzenia;
 • do rozpoczęcia przyjmowania zamówień złożonych przez klientów końcowych i przygotowania paczek do dostarczenia w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin roboczych po przejęciu Produktów od Sprzedawcy, a Sprzedawca rozumie, że taki czas jest wymagany na przyjęcie i umieszczenie Produktów na półce w magazynie. Ten limit czasowy jest akceptowany przez Frisbo tylko dla zamówień na maksymalnie 800 produktów (maksymalnie 50 SKU (jednostek magazynowych)), pod warunkiem, że Produkty mają w momencie przejęcia etykiety wskazujące konkretne kody uprzednio podane w Zamówieniu na Przechowanie. Strony zgadzają się, że w przypadku, gdy Frisbo nie może przeprowadzić standardowego przejęcia Produktów Sprzedającego z powodu braku kodów kreskowych wymaganych przez Frisbo (lub innego rodzaju kodu wymaganego przez Frisbo) lub w przypadku dodatkowych ilości wysłanych przez Sprzedawcę co stanowić będzie inwentaryzację, pobierana jest opłata według stawki 10 eurocentów za sztukę produktu.
 • do przyjmowania Zamówień i wystawiania faktur w imieniu Sprzedawcy (jeżeli Sprzedawca tak postanowił), w celu przeprowadzenia operacji odbioru i pakowania, wystawienia lotniczych listów przewozowych (dokumentów przewozowych) i przygotowania Produktów do odbioru paczki / paczek przez firmę kurierską w celu dostarczenia ich do klientów końcowych. Aby Frisbo mogła wykonać usługę fakturowania w imieniu Sprzedającego, Sprzedawca upoważni Frisbo i przekaże mu wszystkie niezbędne informacje określone w ustawodawstwie krajowym dotyczącym procesu fakturowania.
 • umożliwienia Sprzedawcy dostępu do swego systemu raportowania w chmurze za pomocą nazwy użytkownika i hasła otrzymanych po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment, co umożliwi Sprzedającemu przeglądanie liczby Zamówień i zapasów. Zapasy są aktualizowane minimum raz na 24 godziny.
 • w zależności od miesięcznego wolumenu Zamówień przyjętych i zrealizowanych przez Frisbo, Frisbo obliczy i zafakturuje Sprzedającemu cenę za usługi realizacji zgodnie z Cennikiem zawartym w Załączniku 1 do Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment podpisanej przez Strony, której integralną część stanowią niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
 • do pracy w normalnych dniach roboczych, od 09:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Frisbo przygotuje się do dostawy zamówień internetowych Sprzedawcy zarejestrowanych w dni robocze do 13:00 przed końcem dnia. Termin ten będzie dotrzymywany przez Frisbo tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: zamówienia muszą być automatycznie przyjmowane (integracja wtyczki lub interfejsu API) przez system raportowania w chmurze udostępniony Sprzedawcy przez Frisbo i tylko wtedy, gdy Frisbo zapewnia transport tych Produktów do klienta końcowego. Zamówienia złożone w soboty i niedziele, a także w święta państwowe lub dni wolne od pracy będą przetwarzane i przekazywane kurierowi do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. Warunki te dotyczą standardowych zamówień online do 10 produktów oznaczonych etykietami z kodami kreskowymi, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Sprzedawcę w Aplikacji Frisbo. W przypadku większych zamówień Strony uzgodnią i ustalą w umowie terminy przygotowania zamówienia. Niniejsze warunki nie dotyczą Produktów, które nie są oznakowane zgodnie z zamówieniem Sprzedawcy. Ponadto Frisbo nie będzie przetwarzać zamówień podczas dokonywania inwentaryzacji Produktów Sprzedawcy.

Zamówienia nieprawidłowo dostarczone z winy Frisbo nie będą uznawane za kwalifikujące się do rozliczenia przez Sprzedawcę, a Frisbo nie uwzględni ich na fakturze. W przypadku zamówień dostarczonych na niewłaściwy adres z winy Frisbo koszty zwrotu i ponownej wysyłki ponosi Frisbo.

 1. do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na całkowitą wartość Produktów Sprzedawcy przechowywanych w magazynach, z których Frisbo korzysta. W takim przypadku „całkowita wartość nabycia” oznacza wartość nabycia Produktów (faktura będzie służyć jako dokument uzupełniający w przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego). Jeżeli wartość składki ubezpieczeniowej jest wyższa niż 3% rocznej wartości świadczonych usług, nadwyżkę można zwrócić Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Frisbo wykorzysta otrzymaną kwotę jako odszkodowanie w celu zabezpieczenia (w zakresie wartości polisy ubezpieczeniowej) Sprzedawcy do wysokości poniesionej straty. „Kwota poniesionej straty” oznacza wartość nabycia (faktura będzie służyć jako dokument uzupełniający w przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego).
 • do otrzymania Produktów (koszty rozładunku i przechowywania Produktów ponosi Frisbo) od Sprzedawcy, zawsze pod warunkiem, że Sprzedawca przestrzega danych zawartych w potwierdzonym Zamówieniu, terminów, harmonogramów rozładunku w magazynach Frisbo, uzgodnionych adresów dostawy, ilości, rodzaju i jakości Produktów, załadunku i struktury ułożenia na paletach. Koszty transportu do miejsca dostawy wskazanego przez Frisbo ponosi wyłącznie Sprzedawca.
 • Frisbo niniejszym oświadcza i zapewnia, że w dowolnym momencie zapasy zgłoszone w Aplikacji Frisbo są zgodne z zapasami fizycznymi istniejącymi w magazynach, co stanowi wartość księgową. Jeśli jednak Sprzedawca zażąda inwentaryzacji fizycznej, Frisbo przeprowadzi inwentaryzację w terminach wspólnie uzgodnionych przez obie Strony. Sprzedawca rozumie i akceptuje fakt, że wszelkie wymagane w ten sposób inwentaryzacje fizyczne zostaną zafakturowane jako zamówienie, bez brania pod uwagi wagi produktów. Podczas inwentaryzacji obowiązki Frisbo związane z przetwarzaniem zamówień i przygotowaniem paczek do dostawy zostaną zawieszone. Wszelkie rozbieżności w zapasach magazynowych, które można przypisać Frisbo, będą pokrywane przez Frisbo do wartości nabycia potwierdzonej przez Sprzedawcę na podstawie raportu z inwentaryzacji i faktury podatkowej wystawionej przez Sprzedawcę, w ciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych od wystawienia odpowiedniej faktury.
 • Od momentu przejęcia Produktów od Sprzedawcy, Frisbo zapewnia przechowanie Produktów i podejmuje wszelkie odpowiednie środki, aby zapobiec pogorszeniu się ich stanu / zmianom / degradacji / zniszczeniu / zaginięciu / utracie. Ponadto Frisbo zobowiązuje się nie rozporządzać / obciążać / deklarować ani ustanawiać żadnej innej opłaty lub obciążać w jakikolwiek sposób Produktów objętych Umową. Frisbo rozumie i zgadza się, że podpisując niniejszą Umowę, nie nabywa żadnego tytułu ani żadnego innego prawa w odniesieniu do Produktów Sprzedawcy, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. Jednakże Frisbo nie może zagwarantować Sprzedającemu, że Produkty nie będą podlegać naturalnie zachodzącym zmianom w czasie przechowywania ich w magazynach, a Sprzedawca rozumie, oświadcza i gwarantuje Frisbo, że nie będzie mógł dochodzić żadnej rekompensaty (jakiejkolwiek natury) za Produkty, które uległy naturalnej degradacji;
 • Frisbo niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wszelkich faktycznych lub formalnych problemach wynikłych w wyniku zaniedbań osób trzecich w związku z Produktami przejętymi od Sprzedawcy i podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich zabezpieczenia i ograniczenia strat.

Niniejszym Sprzedawca zobowiązuje się:

 1. dostarczyć do Frisbo Zamówienia na Przechowanie na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin przed dostawą nowych zapasów Produktów (zgodnie z Zamówieniem na Przechowanie). W przypadku niedotrzymania tego terminu Sprzedawca będzie musiał uiścić dodatkową opłatę w wysokości 30 EUR + VAT / za zamówienie. Do celów związanych z przechowywaniem Produktów i przygotowywaniem zamówień na dostawę do Klientów Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Frisbo wszystkie materiały niezbędne do przechowywania i przygotowania zamówień do dostawy. Materiały takie obejmują między innymi (w zależności od wymaganej przez Frisbo specyfikacji) dokumenty, zdjęcia, informacje, parametry techniczne i specyfikacje Produktów itp., wymagane do dokumentacji i obsługi Produktów w magazynie. Materiały zostaną przygotowane w formacie określonym przez Frisbo w celu prawidłowego i należytego obchodzenia się z Produktami za pośrednictwem Frisbo. Każdy Produkt dostarczony z zamiarem zarządzania i obsługi przez Frisbo, bez udostępnienia przez Sprzedawcę niezbędnych materiałów wymaganych przez Frisbo, zostanie zaakceptowany tylko za zgodą Frisbo.
 • do przesłania, przed złożeniem Zamówienia na Przechowanie i każdorazowo, gdy nastąpią zmiany, szczegółowych informacji dla każdego Produktu/kategorii Produktów/modelu, które Frisbo musi znać do celów wykonywanej pracy i operacji, które musi wykonać w związku z przechowywaniem i obsługą Produktów. W związku z tym Sprzedawca dostarczy niezbędne informacje dotyczące przechowywania, przeładunku, transportu przy użyciu sprzętu do załadunku, marketingu i konserwacji; w odniesieniu do każdej jednostki SKU (jednostki magazynowej) przekaże wolumen i wagę dla każdego rodzaju produktu, aby firma Frisbo mogła wystawić fakturę oraz list przewozowy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe przechowywanie Produktów przez Frisbo;
 • do przekazania Produktów Frisbo, przestrzegając specyfikacji producenta obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia, a także wymogów bezpieczeństwa, zgodności, jakości i pakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi. Frisbo przygotuje Produkty do dostarczenia do klientów końcowych w taki sam sposób, w jaki zostały otrzymane (w zakresie, w jakim jest to możliwe, biorąc pod uwagę specyfikację Produktu i sposób jego pakowania).
 • do powiadomienia firm kurierskich lub innych przewoźników o ich obowiązku załadowania paczek, które mają być dostarczone do klientów końcowych w magazynach Frisbo tylko do godziny 17:00, w przypadku, gdy dostawa odbywa się na podstawie umowy zawartej bezpośrednio między Sprzedawcą a firmą kurierską lub innym przewoźnikiem.
 • do akceptacji, że pomiar, obsługa, załadunek, wysyłka i transport Produktów do miejsca dostawy wskazanego przez Frisbo zostanie wykonane przez Sprzedawcę na jego koszt.

1.5. W celu spełnienia obowiązków określonych w punkcie 2.4 niniejszego dokumentu, Sprzedawca gwarantuje, że Produkty przekazane do przechowywania spełniają następujące warunki:

 • dla każdej jednostki SKU (jednostki magazynowej) Sprzedawca musi podać wolumen i wagę każdego Produktu;
 • Produkty są dostarczane w opakowaniach zapewniających ich nienaruszalność / sztywność podczas transportu, przeładunku i przechowywania (polistyren, folia). Produkty zostaną dostarczone w opakowaniach zgodnych z dobrymi standardami użytkowania i jakości.

2. PRZEJĘCIE PRODUKTU W MIEJSCACH PRZECHOWYWANIA

2.1. Potwierdzenie ilości Produktów objętych każdym Zamówieniem zostanie dokonane przez przedstawicieli Frisbo w czasie i miejscu dostawy określonym w zaakceptowanym Zamówieniu na Przechowanie, po sprawdzeniu zgodności z wymogami określonymi w Zamówieniu, a wszelkie rozbieżności ilościowe powinny zostać przedstawione Sprzedawcy.

2.2. Biorąc pod uwagę, że dostarczone Produkty są akceptowane przez Frisbo wyłącznie w celu ich przechowywania i przygotowania do dostawy do klientów końcowych, Strony zgadzają się, że akceptacja w odniesieniu do jakości Produktów zostanie dokonana na warunkach określonych w sekcji 3.1. niniejszego dokumentu i będzie ograniczona do widocznych wad na opakowaniu (największe opakowanie, w którym Produkty zostały dostarczone).

2.3. Widoczne wady Produktów lub braki ilościowe, których nie można było ustalić w momencie odbioru, zostaną w odpowiednim czasie przekazane do Sprzedawcy, zaraz po tym jak i jeśli w ogóle zostaną wykryte.

2.4. Prawo własności Produktów przekazanych Frisbo przez Sprzedawcę pozostaje przy Sprzedawcy. Ryzyko zniszczenia, zaginięcia, utraty lub przypadkowej utraty Produktów objętych Umową o Świadczenie Usług Fulfillment przechodzi ze Sprzedawcy na Frisbo w momencie ich przejęcia przez Frisbo, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Stronami i sekcją 2.1 niniejszego dokumentu lub zgodnie z innymi postanowieniami umów zawartych między Stronami.

 

3. ODMOWA DOSTAWY I ZWROTU PRODUKTÓW W MIEJSCACH PRZECHOWYWANIA

3.1. Po przyjęciu dostawy lub w terminie określonym w punkcie 3.3. niniejszego dokumentu Frisbo może stwierdzić, że:

 • Jakość Produktu i/lub opakowania nie jest zgodna ze specyfikacjami dostarczonymi do Frisbo;
 • Kod Produktów nie jest identyczny z kodem produktu w Zamówieniu Sprzedającego lub z kodem uzgodnionym przez Strony;
 • Produkty i/lub opakowania są uszkodzone;
 • Dostarczone zostały Produkty inne niż określone w Zamówieniu zatwierdzonym przez Frisbo;
 • Produkty nie zostały dostarczone w ilości określonej w Zamówieniu zatwierdzonym przez Frisbo;
 • Produkty nie zostały dostarczone w czasie i/lub miejscu określonym w Zamówieniu zatwierdzonym przez Frisbo;
 • Produkty nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi transportu i marketingu;
 • Produkty zostały zakazane przez odpowiednie władze;
 • Wystąpiły inne przypadki rozważane w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług obejmujących Umowę o Świadczenie Usług Fulfillment lub przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie polskim i unijnym.

3.2. Jeżeli Frisbo powiadomi Sprzedawcę, przy okazji przyjęcia Produktów w odniesieniu do ich ilości lub w terminie określonym w punkcie 3.3 niniejszego dokumentu, o jednej lub więcej sytuacji, o których mowa w punkcie 4.1. niniejszego dokumentu, Frisbo będzie miała następujące możliwości:

 • odmówić dostawy Zamówienia i zwrócić Produkty na koszt Sprzedawcy;
 • częściowo przyjąć Produkty, jeśli dostarczona zostanie ilość mniejsza niż określona w Zamówieniu lub niektóre Produkty nie są zgodne z Zamówieniem.

3.3. We wszystkich przypadkach wymienionych powyżej, w przypadku odmowy przyjęcia dostawy Produktów, koszty przyjęcia i wysyłki Produktów ponosi Sprzedawca. Frisbo przygotuje Produkty do zwrotu i powiadomi Sprzedawcę, pocztą elektroniczną lub innymi środkami komunikacji uzgodnionymi przez Strony, o stanie zapasów Produktów do zwrotu oraz poda miejsce, w którym Sprzedawca ma odebrać zwrócone Produkty. Sprzedawca będzie zobowiązany do zorganizowania transportu zwracanych Produktów, na swój koszt, w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego (od otrzymania powiadomienia od Frisbo).

3.4. Jeśli po otrzymaniu zawiadomienia od Frisbo Sprzedawca odmówi przejęcia/spóźnia się z odbiorem zwróconych Produktów, Frisbo będzie uprawnione do przechowywania Produktów na koszt Sprzedawcy, a wszelkie koszty związane z przechowywaniem poniesie Sprzedawca.

3.5. Sprzedawca dostarczy Produkty z opcją zwrotu, co oznacza, że Frisbo będzie mieć możliwość zwrotu wszystkich niezgodnych Produktów, jeżeli nie będą one zgodne z Zamówieniem i/lub z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług objętych Umową o Świadczenie Usług Fulfillment i/lub z obowiązującym ustawodawstwem.

3.6.Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek organy władzy publicznej nałożą ograniczenia na przechowywanie Produktów przez Frisbo, Sprzedawca zobowiązuje się zaakceptować zwrot danych Produktów z powodu takich ograniczeń, w ciągu maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania stosownego zawiadomienia od Frisbo.

3.7. Jeśli zwrot Produktów jest zabroniony lub ograniczony przez prawo i/lub Sprzedawca odmawia przejęcia Produktów, Frisbo dołoży starań, aby Produkty zostały zniszczone, a wszystkie koszty poniesione w tym procesie obciążają Sprzedawcę. W takiej sytuacji Frisbo prześle Sprzedającemu zawiadomienie zawierające oznaczenie Produktu, ilość i przyczynę zniszczenia Produktów, na 5 (pięć) dni roboczych przed procesem zniszczenia. Koszty poniesione w związku z niszczeniem Produktów zostaną zwrócone Frisbo w ciągu 3 (trzech) dni.

3.8. Frisbo nie ponosi ani nie poniesie żadnych kosztów wymienionych w tej sekcji: kosztów poniesionych w związku z pakowaniem, transportem, ubezpieczeniem transportowym, kosztami podróży personelu towarzyszącego Produktom, obsługą poza obiektami magazynowymi, odprawą celną oraz opłat, dodatkowych obciążeń, podatków akcyzowych, zniszczeń łatwo psujących się towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (jeżeli takie istnieją), oraz w związku z każdą sytuacją wymienioną w punkcie 4.7 niniejszego dokumentu lub w innym miejscu umowy zawartej przez Strony itp. Jeśli Klient z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub złożyć wniosek o zwrot Produktów, Frisbo nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez klienta na zwrócone Produkty w ramach limitu czasu określonego w tym celu w obowiązujących regulaminach i koszty takie spoczywają wyłącznie na Sprzedawcy.

 
 1. ZGODNOŚĆ PRODUKTU. GWARANCJA

4.1. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec klientów końcowych za wszelkie niezgodności Produktów stwierdzone przez klientów, którzy kupują Produkty na platformach sprzedażowych. Gwarancje na Produkty są wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy.

4.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Frisbo, a także wobec wszelkich osób trzecich, w tym między innymi stowarzyszeń konsumentów, organów kontrolnych, władz, klientów itp. za wszelkie działania i/lub szkody, które mogą zostać im wyrządzone w wyniku braku zgodności lub wad Produktów.

4.3. W przypadku nałożenia jakichkolwiek sankcji na Frisbo (w stosownych przypadkach) przez właściwe organy, w tym w wyniku działań prawnych wszczętych przeciwko Sprzedającemu w związku z nieprzestrzeganiem przez niego przepisów prawnych dotyczących marketingu Produktów, w odniesieniu do Produktów dostarczonych do Frisbo w celu przechowania, Sprzedawca zobowiązuje się do całkowitego zrekompensowania szkody i zapłaty kar nałożonych przez władze, w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od Frisbo, z zastrzeżeniem zapłaty kary za zwłokę w wysokości 0,1% zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia, aż do otrzymania pełnej płatności, a także na pokrycie strat poniesionych przez Frisbo w wyniku zablokowania jego działalności w wyniku przeprowadzanych kontroli. Wszelkie kary i wydatki (koszty, koszty obsługi prawnej, itp.) lub szkody poniesione przez Frisbo w związku z przechowywaniem Produktów w wyniku działań przypisywanych Sprzedawcy zostaną zwrócone przez Sprzedawcę Frisbo lub Frisbo otrzyma rekompensatę od Sprzedawcy, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia od Frisbo, z zastrzeżeniem zapłaty kary za opóźnienie w płatności w wysokości 0,1% zaległej kwoty na każdy dzień opóźnienia, aż do jej pełnej zapłaty. W związku z tym Frisbo prześle Sprzedającemu, tak szybko, jak to możliwe, kopie dokumentów uzupełniających, takich jak: raporty przygotowane przez instytucje/organy kontrolne, wnioski złożone przez/przeciwko Frisbo w stosunku do klientów/innych instytucji/organów kontrolnych, orzeczenia sądowe i inne akty/dokumenty wspierające wnioski złożone przez Frisbo. Klauzula ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy odpowiednie organy nałożą na Frisbo sankcje (w stosownych przypadkach), w tym w wyniku działań prawnych, za nieprzestrzeganie przez Sprzedającego przepisów prawnych dotyczących podatków i innych danin publicznych w przypadku, gdy Sprzedawca poda błędne i/lub niekompletne informacje dotyczące wystawienia przez Frisbo, w imieniu Sprzedawcy, dokumentów podatkowych towarzyszących Produktom.

4.4. Sprzedawca zobowiązuje się upewnić, że Produkty dostarczone w celu przechowywania, a następnie dostarczone do klientów końcowych są w odpowiednim stanie i mogą być dostarczone do klientów końcowych. Za wyjątkiem przypadków własnej winy Frisbo, przyjęcie Produktu przez Frisbo, bez zgłaszania zastrzeżeń co do ilości lub jakości, nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Produktu stwierdzone przez klientów końcowych. Klient końcowy ma prawo do składania reklamacji dotyczących odstępstw ilościowych lub jakościowych oraz wad Produktów, spowodowanych wszelkiego rodzaju usterkami.

4.5. W przypadku, gdy Produkt(y) dostarczone do klienta końcowego zostaną przez niego odrzucone z powodu wyłącznej winy Frisbo, Frisbo poniesie koszty zwrotu.

4.6. Ponadto Sprzedawca dostarczy Frisbo raporty i pisemne informacje na temat obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania i/lub obchodzenia się z Produktem oraz dokładnego trybu wydawania w imieniu Sprzedawcy dokumentów podatkowych towarzyszących Produktom. Frisbo zostanie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności, jeśli Produkty zostaną uszkodzone/zepsute lub zniszczone w wyniku niedostarczenia przez Sprzedawcę takich informacji do Frisbo oraz za wszelkie błędy zawarte w fakturach wystawionych na rzecz oraz w imieniu Sprzedawcy.

4.7 W przypadku, gdy po rozwiązaniu umowy Sprzedawca musi odebrać Produkty z powierzchni magazynowych udostępnionych przez Frisbo, termin przygotowania ich do odbioru zostanie podany przez Frisbo.

 

5. POLITYKA ZWROTÓW

5.1. W przypadku, gdy klienci końcowi zwracają nieotwarte paczki, zostaną one przyjęte przez Frisbo, który następnie postąpi następująco:

 • sprawdzi paczki w celu identyfikacji możliwych uszkodzeń powstałych podczas transportu, które nie wymagają szczególnej wiedzy,
 • wystawi fakturę korygującą w imieniu Sprzedającego, jeśli Sprzedawca tego zażąda,
 • otworzy paczki, sprawdzi Produkty i ponownie wprowadzi je do zapasów początkowych lub zwrotnych, w zależności od decyzji Sprzedającego po otrzymaniu powiadomienia o szkodach.

5.2. W przypadku, gdy klienci końcowi zwrócą otwarte paczki, zostaną one przyjęte przez Frisbo, który następnie postąpi następująco:

 • sprawdzi zgłoszony problem (jeśli występuje), jeżeli taka inspekcja nie wymaga specjalistycznej wiedzy;
 • potwierdzi problem Sprzedawcy wraz z rekomendacją, nie biorąc jednak odpowiedzialności za jakąkolwiek błędną ocenę;
 • sprawdzi Produkt pod kątem tego czy był używany lub nie, w celach doradczych;
 • dostarczy Sprzedającemu opinię na temat zużycia po inspekcji w celach doradczych;
 • wystawi fakturę korygującą w imieniu Sprzedającego, jeżeli Sprzedawca takowej zażąda;
 • w zależności od decyzji Sprzedawcy, Frisbo ponownie wprowadzi Produkty do magazynu lub, w zależności od przypadku, zwróci towar i odeśle wszystkie zwroty do Sprzedawcy, na jego żądanie.

5.3. Frisbo sprawdzi zgłoszone problemy (jeśli występują) i potencjalne wykorzystanie Produktów, w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania zwróconych Produktów, pod warunkiem, że taka inspekcja nie wymaga specjalistycznej wiedzy i że zużycie jest widoczne.

5.4. Sprzedawca może poprosić o dostęp do magazynu Frisbo w celu kontroli zwróconych Produktów. W każdej sytuacji, w której Sprzedawca poprosi Frisbo o dostarczenie Produktów do własnych pomieszczeń, koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.

 

OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY

6.1. Sprzedawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

 1. Sprzedaje i powierza Frisbo do przechowywania tylko bezpieczne Produkty, które spełniają określone wymagania lub warunki wynikające z obowiązujących przepisów;
 • Nie sprzedaje niebezpiecznych produktów lub produktów, które mają niezgodne parametry bezpieczeństwa, które mogą być szkodliwe lub zagrażać życiu, zdrowiu i/lub bezpieczeństwu pracowników Frisbo, którzy obsługują i mają styczność z Produktami;
 • Opakowanie Produktu zapewnia nienaruszalność i ochronę jego jakości i jest zgodne z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników Frisbo, którzy obsługują i mają styczność z Produktami;
 • Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań i/lub czynów, które zostaną uznane/stanowią lub mogłyby zostać uznane/mogłyby stanowić nielegalne działania lub praktyki, które pociągają za sobą lub mogą skutkować nałożeniem kar na Frisbo. Sprzedawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie takie nielegalne praktyki (niezależnie od ich charakteru) w pełni zwalniają Frisbo z odpowiedzialności, a Sprzedawca ponosi pełną majątkową odpowiedzialność za takie praktyki. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca niniejszym zgadza się zapłacić w całości i bez prawa do kwestionowania lub powoływania się na jakąkolwiek korzyść wynikającą z podziału lub prowadzonych dyskusji, wszelkich grzywien lub kar pieniężnych nałożonych na Frisbo przez jakikolwiek organ krajowy lub wspólnotowy za dokonanie jakichkolwiek praktyk, które są sprzeczne z prawem, zwyczajami i/lub moralnością.
 • Sprzedawca gwarantuje dostawę Produktów do klientów końcowych za pośrednictwem Frisbo i/lub podmiotów trzecich, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami prawnymi dotyczącymi produkcji, przemieszczania i marketingu produktów, w tym przepisami dotyczącymi oznaczania produktów oraz ochrony konsumentów.
 • Sprzedawca rozumie, że ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Klientów, jak i osób trzecich (w zależności od przypadku) w sprawach dotyczących jakości i zgodności Produktów, w tym obowiązku dotyczącego gwarancji na Produkty dostarczone przez Frisbo w jego imieniu.
 • Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość informacji dostarczanych i prezentowanych dla każdego Produktu w przypadku rozbieżności między rzeczywistym Produktem a prezentowanymi i wyświetlanymi informacjami o nim i Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie rozbieżności i zobowiązuje się do pełnego pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych Klientom, osobom trzecim i Frisbo. Ponadto Sprzedawca rozumie, że ponosi odpowiedzialność (i ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec każdego organu państwowego) za jakość informacji finansowych i/lub fiskalnych przedłożonych Frisbo w celu wydania w imieniu Sprzedawcy dokumentów fiskalnych dotyczących Produktów. W przypadku niezgodności, nielegalności, błędu, itp. związanych z dokumentami fiskalnymi wydanymi przez Frisbo w imieniu Sprzedającego, Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie błędy, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za naprawienie szkody wyrządzonej Klientom, osobom trzecim oraz Frisbo i zapłacenia wszelkich kar / grzywien za opóźnienie / kosztów egzekucji / kosztów obsługi prawnej, itp. zgodnie z postanowieniami ustępu 4.3 niniejszego dokumentu lub stosownej klauzuli Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment i/lub Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług lub dowolnych aktach normatywnych.
 • Sprzedawca zobowiązuje się nie wykorzystywać Platformy Internetowej Frisbo w sposób niewłaściwy i nie próbować uzyskiwać dostępu do danych i informacji o innych sprzedawcach, które nie są upublicznione ani publicznie dostępne.
 • Sprzedawca zobowiązuje się nie korzystać z automatycznych aplikacji w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platformy Internetowej Frisbo w celu automatycznego wyszukiwania informacji, wpływając w ten sposób na funkcjonalność, naturalny ruch i statystyki.
 • Produkty są wysyłane do przechowywania zgodnie z przepisami kraju, w którym Produkty są sprzedawane, oraz przepisami unijnymi, a także wszelkimi innymi przepisami prawnymi dotyczącymi jakości Produktów, pakowania, etykietowania, znakowania, zgodności, testowania, certyfikowania, listy składników, przewidywanego ryzyka, instrukcji użytkowania, obsługi, przechowywania, przeciwwskazań, dodatkowych uwag względem grup produktowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących praw konsumentów i wszelkich innych aktów normatywnych, standardów, zasad, decyzji itp. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania wszystkich dokumentów dotyczących jakości Produktów w momencie dostawy do Frisbo, w tym Deklaracji Zgodności dostarczonych Produktów.

6.2. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia drugą Stronę, że: 

 1. jest oficjalnie zarejestrowaną spółką, działającą zgodnie z prawem kraju rejestracji;
 • posiada wszelkie niezbędne wewnętrzne zgody oraz ma prawo, pełną moc i upoważnienie do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment, a zatem również do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług;
 • wykona i wypełni zobowiązania wynikające z Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment oraz niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług mających zastosowanie do tej Umowy oraz wszelkich innych dokumentów, które zostaną przygotowane zgodnie z Umową i Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług oraz nie spowoduje żadnych naruszeń obowiązującego prawa, dokumentu założycielskiego spółki lub jakiejkolwiek innej umowy lub porozumienia, których jest stroną lub którymi jest związane; oraz
 • ma prawo i pełną władzę, zgodnie ze statutem spółki i jej sposobem organizacji, a także ostatecznymi i wiążącymi upoważnieniami, jakie posiada, do wykonywania każdego z działań, które należy wykonać zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług.

6.3. Sprzedawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do rozporządzania Produktami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy oraz że zabezpieczył i utrzyma ważność wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń, oraz że przygotował/uzyskał i utrzyma ważność wszystkich dokumentów wymaganych przez prawo w tym zakresie (w tym w zależności od przypadku, od producenta Produktów), przestrzegając wymagań dotyczących treści, formatu i terminów przewidzianych przez prawo, z zastrzeżeniem kar przewidzianych we wszelkich obowiązujących aktach normatywnych, Umowie o Świadczenie Usług Fulfillment  i/lub niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

6.4. Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że Produkty będą wprowadzane do obrotu i dostarczane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa dotyczącymi produkcji, przemieszczania i wprowadzania do obrotu produktów nieżywnościowych oraz spożywczych, w tym, w stosownych przypadkach, przepisów dotyczących ochrony konsumentów, handlu internetowego oraz umów zawieranych na odległość.

6.5. Frisbo oświadcza, że jest właścicielem aplikacji Frisbo, a po zaakceptowaniu przez Sprzedającego niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług oraz zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment, Frisbo udostępni Sprzedawcy miejsce do przechowywania na Platformie Internetowej Frisbo, gdzie będzie przechowywać dane dotyczącego jego Produktów.

6.6. Sprzedawca rozumie i zgadza się, że Frisbo może swobodnie świadczyć te same usługi za pośrednictwem Platformy Internetowej Frisbo jego bezpośrednim konkurentom lub świadczyć te same usługi osobom prawnym, które sprzedają Produkty, które są identyczne lub podobne do Produktów Sprzedawcy lub innych rodzajów jego produktów.

 

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. Sprzedawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że przysługują mu prawa własności intelektualnej wystarczające do dokonywania działań marketingowych w odniesieniu do Produktów, bierze pełną odpowiedzialność za promocję i marketing Produktów i ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń dotyczących domniemanego naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich związanych z Produktami.

7.2. Sprzedawca rozumie i zgadza się, że jego dostęp do Aplikacji Frisbo w żadnym wypadku nie stanowi przeniesienia praw własności do niej, jej kodów źródłowych ani żadnych powiązanych praw związanych z tymi narzędziami informatycznymi. Wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane oraz wszelkie późniejsze zmiany i/lub aktualizacje wprowadzane do takich instrumentów, w tym zmiany związane z aplikacją, a wraz z ich powstaniem, wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z wszelkich prac, sprzętu lub wynalazków stworzonych / rozwiniętych przez Frisbo w związku z tymi narzędziami informatycznymi stanowią i pozostaną wyłączną własnością Frisbo. Frisbo przyznaje Sprzedawcy niewyłączne prawo i licencję na korzystanie z tych narzędzi informatycznych w okresie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment. Ponadto cała technologia i wiedza specjalistyczna zawarte w usługach Frisbo, opatentowane lub nie, pozostaną wyłączną własnością Frisbo.

7.3. W przypadku, gdy Frisbo otrzyma od podmiotu trzeciego / innego sprzedawcy roszczenie lub zawiadomienie dotyczące domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej przez Sprzedawcę, Frisbo będzie uprawnione do zablokowania przechowywanych Produktów do czasu wyjaśnienia sytuacji wymienionej w roszczeniu lub zawiadomieniu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub nieuzyskane dochody. Do czasu wyjaśnienia sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w odniesieniu do Produktów objętych roszczeniem lub zawiadomieniem.

 

8. POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poufność:

8.1.1. Strony zobowiązują się nie ujawniać, zarówno w okresie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment, jak i po jej wygaśnięciu, jakichkolwiek poufnych informacji (np. wszystkich informacji materialnych lub niematerialnych, specjalistycznych, komercyjnych, technicznych, finansowych lub każdego innego rodzaju informacji tworzonych, opracowywanych, otrzymywanych, gromadzonych lub wykorzystywanych w trakcie lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Strony, w tym między innymi informacji dotyczących tożsamości podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych, konsultantów, pracowników Stron, w tym między innymi, warunków handlowych, metod biznesowych, planów korporacyjnych, systemów zarządzania, finansów, krystalizacji nowych możliwości biznesowych, lub projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Strony lub ich partnerów biznesowych i podmioty stowarzyszone, kosztów, warunków kontraktów, badania rynku, posiadanych i wykorzystywanych praw własności intelektualnej, infrastruktury IT, polityki promocji, propozycji rozwoju i rozszerzenia działalności stron lub wszelkich innych aspektów związanych z promocją lub sprzedażą jakichkolwiek przeszłych, obecnych lub przyszłych produktów lub usług Stron lub ich podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych, w tym, bez ograniczeń, informacji i planów sprzedaży, udziałów w rynku i statystyk cen, planów marketingowych, raportów z badań rynku, technik sprzedaży, cenników, cen zakupu, struktury sprzedaży i rabatów, materiałów promocyjnych i reklamowych, imion, adresów, numerów telefonów i danych osób, które są obecnymi i potencjalnymi Klientami oraz aktualnych i potencjalnych dostawców Stron lub ich podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych, charakteru ich działalności, formuł handlowych, procesów, wynalazków, rysunków, know-how, odkryć i informacji technicznych na temat projektu, produkcji lub dostawy/zaopatrzenia wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych produktów lub usług Stron lub ich podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych), w znaczeniu takim, że Strony zobowiązują się do:

 1. zachowania ścisłej poufność i nieujawniania ani niezezwalania na ujawnianie jakiejkolwiek osobie jakichkolwiek poufnych informacji;
 • niewykorzystywania żadnych informacji poufnych, z wyjątkiem tych służących do wypełniania zobowiązań wynikających z Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment i w żadnym innym celu, oraz niezezwalania na wykorzystywanie jakichkolwiek informacji poufnych przez osoby trzecie inaczej niż za pisemną zgodą drugiej Strony.

8.1.2. W przypadku naruszenia klauzuli poufności Strona ujawniająca jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania w celu pokrycia szkody wyrządzonej drugiej Stronie.

8.1.3. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w zakresie, w jakim ujawnienie dotyczy informacji, w odniesieniu do których Strony uzgodniły na piśmie, że nie jest to informacja poufna i/lub informacja poufna, którą Strona jest zobowiązana ujawnić zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami i/lub na podstawie zarządzenia wydanego przez odpowiedni organ; w takim przypadku natychmiast po otrzymaniu żądania ujawnienia, Strona ujawniająca poinformuje drugą Stronę i dołoży wszelkich właściwych starań, aby współpracować z drugą Stroną w działaniach, które ta ostatnia może uznać za właściwe w celu ochrony swoich interesów. W każdym przypadku ujawnienie dotyczy wyłącznie tej części informacji poufnych, którą należy ujawnić, a Strony uzgodnią datę i treść ujawnienia oraz upewnią się, że osoby, którym ujawniono informacje, są świadome ich poufnego charakteru i pozostanie on przez nie uszanowany.

Przetwarzanie danych osobowych:

8.2.1 Przetwarzanie Danych Osobowych przez Frisbo (działające jako podmiot przetwarzający w relacji ze Sprzedawcą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych) w imieniu i na rzecz Sprzedającego (działającego jako Administrator zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych) będzie wykonywane zgodnie z postanowieniami odpowiedniego rozdziału Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.

 

9. ZAWIADOMIENIA

9.1. Jakakolwiek korespondencja, zawiadomienie czy powiadomienie skierowane przez jedną ze Stron do drugiej uważa się za ważnie dokonane jeśli zostało ono dokonane w co najmniej jeden z następujących sposobów: (i) zostało doręczone osobiście, (ii) przez kuriera ekspresowego, (iii) pocztą elektroniczną – e-mail (iv) listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, na odpowiednie adresy obu Stron, które znajdują się w komparycji Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment.

9.2. Jeśli korespondencja jest przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, uważa się ją za doręczoną tego samego dnia, jeśli została ona nadana w dniu roboczym między 9 a 18, w przeciwnych wypadkach uważa się ją za doręczoną następnego dnia roboczego.

9.3. W przypadku przesłania korespondencji, zawiadomień czy powiadomień za pośrednictwem poczty, należy je przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przy czym uważa się je za doręczone w dacie wskazanej na takim potwierdzeniu przez urząd pocztowy miejsca odbioru przesyłki. 

9.4. W przypadku osobistego doręczenia korespondencji, uważa się ją za doręczoną w chwili dokonania doręczenia.

9.5. Ustna komunikacja, zawiadomienia czy powiadomienia mogą być brane pod uwagę pod warunkiem, że ich treść zostanie potwierdzona w jeden ze sposobów wskazanych w powyższych punktach.  

9.6. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron zmieni swój adres, numer faksu czy adres poczty elektronicznej e-mail wskazany do korespondencji, dokonywania zawiadomień i powiadomień, jak również gdy zmianie ulegnie osoba kontaktowa/ przedstawiciel wskazany do wykonywania któregokolwiek z działań objętych niniejszą Umową i pozostałymi porozumieniami łączącymi Strony, powinna ona natychmiast poinformować o takim fakcie drugą Stronę. W braku takiego powiadomienia korespondencja, zawiadomienia i powiadomienia przesłane na dane kontaktowe lub do osób kontaktowych, które zgodnie z wiedzą wysyłającej je Strony są aktualne, uważa się za skutecznie dokonane.

 

10. PRAWO WŁAŚCIWE. SPORY

10.1. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług, w szczególności związane z ich zawarciem, ważnością, wykładnią, wykonaniem czy zakończeniem będą ostatecznie rozwiązywane w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie jego z Regulaminem Arbitrażowym. Wydane w ten sposób rozstrzygnięcie będzie ostateczne, wiążące i wykonalne. 

10.2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług podlegają prawu polskiemu. 

 

11. RÓŻNE POSTANOWIENIA

11.1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (w tym wszystkie załączniki do nich), a także Umowa o Świadczenie Usług Fulfillment zawarta przez obie Strony (w tym wszystkie załączniki do niej), jak również Umowa Świadczenia Usług Agencyjnych w zakresie Przewozu na dostawę towarów przechowywanych w magazynach Frisbo (w tym wszystkie załączniki do niej) stanowią całość porozumienia Stron dotyczącego przedmiotu usług realizacji i zastępują oraz unieważniają wszystkie poprzednie umowy, oświadczenia i ustalenia Stron w odniesieniu do przedmiotu tam rozważanego.

11.2. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Ogólnych Warunków Świadczenia Usług powinny być dokonywane na piśmie, w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. Frisbo zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie dowolnego z postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług odnoszących się do Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment (w tym wszystkich jej aneksów). Frisbo ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o każdej zmianie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług poprzez przesłanie zawiadomienia w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail lub aplikacji Frisbo). Sprzedawca zostanie poinformowany o zmianach na co najmniej 5 (pięć) dni kalendarzowych, zanim wejdą one w życie. W przypadku gdy Sprzedawca nie zgadza się na zmianę Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, może on wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług Fulfillment składając pisemne wypowiedzenie w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie tych warunków. Brak złożenia takiego wypowiedzenia jest równoznaczny ze zgodą na nowe brzmienie którychkolwiek ze wskazanych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług. Jeśli Sprzedawca nie wypowie niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że zaakceptował zmiany po upływie tego terminu. Uaktualnione wersje dowolnych dokumentów, które stanowią integralną część Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, będą miały rozstrzygające znaczenie.

11.3. Strony niniejszym postanawiają, że nie będą składać żadnych oświadczeń prasowych i/lub innych publicznych oświadczeń (w tym w środowisku internetowym), które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi drugiej Strony, pod groźbą procesu sądowego o odszkodowanie.

 

12. Przetwarzanie Danych

Niniejszy rozdział przedstawia szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę działającego jako Administrator, za pośrednictwem Frisbo Efulfillment SA, działającego jako podmiot przetwarzający, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, a także wszelkich późniejszych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (zwanych dalej „RODO”).

12.1. W odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych Frisbo działa jako podmiot przetwarzający w swoich relacjach ze Sprzedawcą, zgodnie z rozporządzeniem RODO i będzie przetwarzać Dane Osobowe w imieniu i na rzecz Sprzedawcy (działającego jako Administrator zgodnie z rozporządzeniem RODO).

To Administrator określa cele i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy oraz, w stosownych przypadkach, sposoby przetwarzania tych danych i inne szczegóły dotyczące przetwarzania, w zależności od specyfiki planowanego przetwarzania. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału. Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie na żądanie i w granicach określonych w instrukcji przesłanej na piśmie lub w formie elektronicznej przez Sprzedawcę (działającego jako Administrator) w granicach określonych w Umowie Świadczenia Usług Fulfillment oraz Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług mających zastosowanie do Umowy, w tym do niniejszego rozdziału, w zakresie przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli obowiązek przekazania spoczywa na podmiocie przetwarzającym, zgodnie z przepisami prawa unijnego lub polskiego („Obowiązujące Prawo”), bez takiej wymaganej instrukcji, Przetwarzający powiadomi Administratora przed przetwarzaniem lub najpóźniej przed wykonaniem transferu, jeżeli jest to wymagane przez prawo podczas przetwarzania, chyba że ujawnienie jest zabronione zgodnie z niektórymi przepisami prawa interesu publicznego.

Frisbo, jako Podmiot Przetwarzający, będzie przetwarzać Dane Osobowe tylko w granicach i w miarę potrzeby, aby zrealizować cel przetwarzania określony w odpowiednim rozdziale, i nie będzie przetwarzać danych do innych celów lub w sposób, który nie jest określony w instrukcjach Sprzedającego lub jest sprzeczny z postanowieniami Umowy lub Obowiązującym Prawem.

W zakresie przetwarzania Danych Osobowych Frisbo zachowa poufność Danych, w szczególności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych z wyników takiego przetwarzania, z wyjątkiem ujawnień dokonanych po uzyskaniu pisemnej zgody od Sprzedawcy.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i biorąc pod uwagę najnowocześniejszy stan techniki oraz ryzyko różnego stopnia prawdopodobieństwa i surowości praw oraz wolności osób fizycznych, w celu oceny odpowiedniego poziomu ochrony należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko związane z przetwarzaniem: - niezamierzone lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do takich danych osobowych. W szczególności Administrator wdroży we własnej firmie środki techniczne i organizacyjne uzgodnione w odpowiednim dokumencie celem ochrony tych danych.

W przypadku wniesienia roszczenia przeciwko Administratorowi w związku z celami i ograniczeniami przetwarzania Danych Osobowych wykonywanymi na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment przez Podmiot Przetwarzający na rzecz Administratora, z powodu straty lub szkody spowodowanej działaniami związanymi z przetwarzaniem, które naruszają przepisy dotyczące prywatności przez Podmiot Danych, Administrator nie może w żadnym wypadku wnieść postępowania procesowego przeciwko Podmiotowi Przetwarzającemu w celu odzyskania kwoty odszkodowania odpowiadającej limitom odpowiedzialności uzgodnionym przez obie Strony.

Sprzedawca wynagrodzi straty Podmiotowi Przetwarzającemu, tj. Frisbo, w całości za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody materialne i moralne, w tym koszty postępowania i opłaty poniesione przez Podmiot Przetwarzający lub sankcje na niego nałożone przez jakikolwiek organ, w wyniku zaniedbania, niewykonania lub niewystarczającego lub spóźnionego wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań określonych w Umowie o Świadczenie Usług Fulfillment lub Obowiązującym Prawie lub wynikających z niej. Sprzedawca wynagrodzi straty i uchroni Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo przed jakimikolwiek szkodami dla jego wizerunku lub reputacji, utratą zysków lub nieuzyskaniem dochodu, co mogłoby wynikać z naruszenia Umowy lub przepisów Obowiązującego Prawa w związku z wykonywaniem Umowy.

12.2. Warunki

Stosowane w tym rozdziale pojęcia będą interpretowane zgodnie z RODO i, w stosownych przypadkach, będą posługiwały się definicjami podanymi w artykule 4 RODO.

12.3. Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych przesłanych przez Administratora w celu świadczenia usług określonych w Umowie o Świadczenie Usług Fulfillment zawartej z Frisbo.

12.4. Zebrane dane

Dane osobowe udostępnione przez Administratora i przetwarzane na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment to dane wprowadzone w następujących polach:

12.4.1. Dane dotyczące zamówień, w tym dane gromadzone za pośrednictwem centrum obsługi klienta:

Firma

 

Zarząd

data zamówienia

data dostawy

numer referencyjny zamówienia

Klient końcowy dostawa

 

ulica, numer

miejscowość

województwo

Kraj

Telefon

e-mail


Klient końcowy

 

fakturowanie

ulica, numer

miejscowość

województwo

Kraj

Telefon

e-mail

NIP

konto bankowe


opis zamówienia

Waluta

W odniesieniu do zamówionych Produktów, dane wprowadzone w następujących polach:


kod wyszukiwania

oznaczenie

Opis

kategoria przedmiotu

podkategoria

opakowanie

VAT

EAN

SKU

Rozmiary

 

Cennik

 

Właściwości

 

Linki

12.4.2. Dane dostawy


Klient końcowy dostawa

 

ulica, numer

miejscowość

województwo

kraj

telefon

e-mail

 

12.4.3. Dane do faktur


Klient końcowy

 

fakturowanie

ulica, numer

miejscowość

województwo

kraj

telefon

e-mail

NIP

konto bankowe

 

12.5. Kategorie Podmiotów Danych

Kategorie Podmiotów Danych to klienci końcowi Sprzedawcy, którzy składają zamówienie w dowolnej formie stosowanej przez Administratora dla celów sprzedaży.

12.6. Szczegółowe instrukcje

Na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług mających zastosowanie do tej umowy, Sprzedawca przekazuje Podmiotowi Przetwarzającemu następujące szczegółowe instrukcje: 

 • do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych otrzymanych bezpośrednio od Administratora w celu określonym w sekcji 12.8. Dane te są określone w sekcji 12.4.
 • wszelkie inne instrukcje przesłane na piśmie – w formie elektronicznej lub w formie papierowej – przez Sprzedawcę, które dotyczą czynności wykonywanych na podstawie Umowy i nie są sprzeczne z RODO, zdaniem Podmiotu Przetwarzającego.

12.7. Czas przetwarzania

Czas przetwarzania danych osobowych jest taki sam, jak okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment.

12.8 Charakter i cel przetwarzania

Charakter i cel przetwarzania są ustalone przez Sprzedawcę na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment w zakresie realizacji zamówień, a mianowicie świadczenie usług e-fullfilment przez firmę Frisbo.

12.9. Podwykonawcy Przetwarzający

Jeżeli przetwarzanie danych Sprzedawcy lub niektórych części przetwarzania jest wykonywane przez Podmiot Przetwarzający za pośrednictwem innych osób wyznaczonych na podwykonawców, należy przestrzegać następujących zasad:

12.9.1. Zgodnie z niniejszą sekcją Sprzedawca rozumie i wyraża zgodę na upoważnienie Podmiotu Przetwarzającego, tj. Frisbo, do przetwarzania jego danych za pośrednictwem następujących podwykonawców:

dla danych w sekcji 12.4.1.:

 • TeamShare, Rumunia – usługi pośrednictwa technicznego;
 • Digital Ocean, USA – usługi hostingowe. Digital Ocean jest firmą certyfikowaną w ramach programu Tarczy Prywatności UE-USA;
 • Optivoice, Rumunia – centrum obsługi klienta (wyłącznie dla klientów, którzy aktywują tę usługę).

dla danych w sekcji 12.4.2.

 • Hale partnerskie Frisbo (wybierane w zależności od klienta), Rumunia - usługi polegające na magazynowaniu, pakowaniu i przygotowaniu do dostawy, a także obsługę zwrotów od klientów końcowych;
 • Kurierzy i Przewoźnicy (wybierani w zależności od klienta), Rumunia – usługi dostawcze. 

dla danych w sekcji 12.4.3:

 • Hale partnerskie Frisbo (wybierane w zależności od klienta), Rumunia – usługi polegające na magazynowaniu, pakowaniu i przygotowaniu do dostawy, a także obsługę zwrotów od klientów końcowych.

12.9.2. Co się tyczy przyszłych podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego, tj. Frisbo, otrzymuje on ogólne zezwolenie na nawiązanie współpracy z dowolnym dostawcą w UE, EOG lub innego kraju, z odpowiednim poziomem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, która jest wymagana w przypadku niektórych części przetwarzania danych w ramach Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, przynajmniej na poziomie Umowy i Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, które stanowią integralną część Umowy. Upoważnienie to obejmuje obowiązek poinformowania Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez konto na stronie internetowej Frisbo lub przez e-mail. Sprzedawca ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 2 dni roboczych.

12.10. Prawa i Obowiązki Sprzedawcy jako Administratora

Prawa:

 • otrzymanie informacji od Podmiotu Przetwarzającego lub weryfikację przez wyznaczonego audytora, czy Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, posiada i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie jest zgodne z wymogami RODO; weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie uprzedniego pisemnego powiadomienia przesłanego na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem weryfikacji;
 • do uzyskania wsparcia od Podmiotu Przetwarzającego, tj. Frisbo, w szczególności w związku z wypełnianiem przez niego obowiązku odpowiedzi na wnioski złożone przez podmioty danych, których dane dotyczą, w ramach wykonywania ich praw wynikających z RODO;
 • sprzeciwienia się innym podwykonawcom zgodnie z sekcją 12.9.2.

Obowiązki:

 • przestrzeganie przepisów RODO w zakresie obowiązków Administratora danych w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający w jego imieniu;
 • powiadomienie podmiotów danych, który dane dotyczą, zgodnie z RODO, w temacie przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający na mocy Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment;
 • poniesienie wyłącznej odpowiedzialności za określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment;
 • w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych do Podmiotu Przetwarzającego;

Sprzedawca rozumie, że po usunięciu danych po zakończeniu świadczenia usług przez Podmiot Przetwarzający zgodnie z obowiązkami określonymi w RODO i sekcji 12.11 danych nie można już odzyskać i jest wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy wykonanie pełnej kopii takich danych.

We wszystkich sytuacjach, w których Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku, na przykład poinformowania podmiotu danych, którego dane dotyczą, o naruszeniu jego danych osobowych, Podmiot Przetwarzający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zaniechania Sprzedawcy w związku z tym obowiązkiem.

12.11. Prawa i Obowiązki Frisbo:

Obowiązki:

 • do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, jeśli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego instrukcja jest sprzeczna z RODO i/lub jakimkolwiek innym przepisem prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sprzedawcy zgodnie z sekcją 32 RODO i przepisami niniejszego Rozdziału;
 • w celu niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedającego podczas przetwarzania przeprowadzanego przez Podmiot Przetwarzający;
 • do przekazania Sprzedającemu wszelkich informacji wymaganych w celu powiadomienia, w stosownych przypadkach, właściwego organu o incydencie dotyczącym naruszenia danych, bez zastępowania Sprzedawcy w zakresie obowiązku wysłania zawiadomienia;
 • do pomocy Sprzedawcy w zapewnieniu przestrzegania obowiązków określonych w sekcjach 32-36 RODO;
 • do pomocy Administratorowi w przetwarzaniu wniosków złożonych przez podmioty danych, których dane dotyczą, lub przekazania Administratorowi wszelkich wniosków otrzymanych od podmiotów danych, których dane dotyczą, w związku z danymi osobowymi, które zostały zebrane i przetworzone przez Podmiot Przetwarzający, w ciągu maksymalnie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od ich otrzymania. Ta pomoc nie ma zastosowania, jeśli Sprzedawca ma już w narzędziach technicznych udostępnionych przez Podmiot Przetwarzający możliwość bezpośredniego rozwiązania wniosku podmiotu danych, którego dane dotyczą (np. Prawo dostępu – w przypadku gdy Sprzedawca posiada już wszystkie informacje o gromadzonych przez siebie danych);
 • nieujawniania danych osobowych i/lub informacji poufnych, które mogą być danymi osobowymi, które weszły w jego posiadanie podczas wykonywania umowy;
 • do zapewnienia szkolenia personelowi upoważnionemu do przetwarzania danych osobowych w zakresie poufności takich danych;
 • do zapewnienia, że pracownicy i podwykonawcy są związani tymi samymi zobowiązaniami do zachowania poufności.

Prawa:

 • do ujawnienia niektórych danych osobowych na wniosek organu, instytucji publicznej lub sądu właściwej jurysdykcji lub innej strony trzeciej upoważnionej zgodnie z prawem, na mocy zobowiązania prawnego lub innych warunków określonych przez prawo;
 • do rekrutowania podwykonawców zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału lub w przypadku, gdy uzyskał on zgodę od Administratora;
 • do zwrotu kosztów poniesionych w związku z udzielaniem pomocy Administratorowi w sytuacjach przewidzianych przez RODO, jeżeli kwota takich kosztów przekracza miesięczny koszt usług świadczonych przez Podmiot Przetwarzający;
 • do korzystania z anonimowych informacji statystycznych uzyskanych w wyniku działań wykonywanych na podstawie umowy lub w toku normalnej działalności firmy.
 • do usunięcia wszystkich danych zebranych zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Fulfillment i w związku z nią jako Podmiot Przetwarzający w ciągu maksymalnie od 3 do 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy. W przypadku, gdy podmiot danych, którego dane dotyczą wyraźnie zażąda usunięcia danych, Podmiot Przetwarzający zastosuje się do tego żądania zgodnie z wyraźnymi wymogami określonymi w obowiązującym prawie.

Podmiot Przetwarzający nie może określać celów ani środków przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Administratorze.

12.12 Bezpieczeństwo przetwarzania

12.12.1. Podmiot Przetwarzający musi wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Określając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, powinien wziąć pod uwagę aktualny stan postępu technologicznego, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym stopniu prawdopodobieństwa i dotkliwości dla praw i wolności osób fizycznych, a także ryzyko związane z przetwarzaniem, szczególnie te, które może skutkować niezamierzonym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób lub nieuprawniony dostęp do takich danych osobowych.

Środki te są scentralizowane w Polityce Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest dostępna na żądanie.

12.12.2. Podmiot Przetwarzający może dobrowolnie i okresowo wysyłać do Administratora streszczenia ustaleń audytorów bezpieczeństwa (po usunięciu informacji biznesowych lub poufnych) w celu wykazania kontynuacji działań w tym zakresie.

12.13. Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca niniejszym zgadza się zwolnić Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, z wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z powodu:

 • niewykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu zdarzeń niezależnych od Podmiotu Przetwarzającego;
 • obejścia lub nieprzestrzegania instrukcji Administratora poprzedzonego powiadomieniem o jej niezgodności z prawem;
 • braku lub unieważnieniu zgody podmiotów danych, których dane dotyczą, lub wykorzystania niewłaściwych podstaw prawnych przez Administratora;
 • naruszenia umowy w wyniku pewnych działań Administratora.

12.14. Określenie odpowiedzialności

Sprzedawca i Podmiot Przetwarzający, tj. Frisbo, określają swoje obowiązki w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych (np. poufności lub bezpieczeństwa przetwarzania), w zależności od dostępu i faktycznej kontroli nad danymi, zarówno z punktu widzenia umownego, jak i technicznego.

13. Postanowienia końcowe

Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się ze wszystkimi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług mającymi zastosowanie do Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment w celu wypełnienia swoich zobowiązań. Sprzedawca potwierdza, że niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług stanowią wyraz jego woli i że zgadza się być tym samym w pełni związany wypełnianiem swoich obowiązków, rozumiejąc i zgadzając się, że te Ogólne Warunki Świadczenia Usług będą stanowić integralną część Umowy zawartej między obiema Stronami.

Podpisując umowę, obie strony potwierdzają swoją wiedzę oraz wyraźną i jednoznaczną akceptację postanowień Ogólnych Warunków Świadczenia Usług mających zastosowanie do Umowy o Świadczenie Usług Fulfillment.

.